Søknadsfrist Tittel Målgruppe
Løpende Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg Personar mellom 16-18 år som oppheld seg lovleg i landet, og søker opphald eller familiegjenforeining , sjå utdjuping i artikkel.
15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk) Beitelag
15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP) Bønder
15. sep Kommunalt rusarbeid Personar som er i risiko for å utvikle, eller har rusmiddelrelaterte problem, og deira pårørande
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege elevar
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverstenesta Kommunale barnevernstenester
15. mai Tilskot til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i vidaregåande skular Elevar i vidaregaånde skular og lærlingar med kvensk eller norskfinsk bakgrunn
29. apr Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
01. apr Søknad til klima- og miljøprogrammet 2022 Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarige og samansette tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
31. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem som har behov for utgreiing, behandling og oppfølging, og dei som lever med høg risiko for å utvikle alvorleg funksjonsnedsetting og deira familiar
15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2022 Tilsette i helse- og omsorgstenestene, og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
15. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2022 – overgangsordning Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
11. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester Kommunar og vaktdistrikt
02. feb Tilskot til tiltak mot marin forsøpling Frivillige organisasjonar og stiftingar registrert i Enhetsregisteret, private bedrifter som ikkje er enkeltpersonsføretak, sjølvstendige kommunale- og interkommunale selskap og samarbeidsorgan
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2022 Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng sosiale tenester frå Nav, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
Søknadsfrist Tittel
Løpende Tilskot til opplæring av barn og unge som søker opphald i Noreg
15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk)
15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP)
15. sep Kommunalt rusarbeid
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barneverstenesta
15. mai Tilskot til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i vidaregåande skular
29. apr Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
01. apr Søknad til klima- og miljøprogrammet 2022
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarige og samansette tenester
31. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
15. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 2022
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg
15. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2022 – overgangsordning
11. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester
02. feb Tilskot til tiltak mot marin forsøpling
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2022