DSB-CIM - temaside og ressursar

Illustrasjonsfoto: DSB-CIM (DSB)
Illustrasjonsfoto: DSB-CIM (DSB)
Oppdatert 24.02.2021

Statsforvaltaren har rettleiings- og brukarstøtteoppgåver for kommunane i høve krisehandteringsverktøyet DSB-CIM. På denne temasida har vi samla relevante ressursar og informasjon som kan vere nyttig.

Kva er DSB-CIM?

CIM er ei forkorting av Crisis Information Management, og er eit norskutvikla krisehandteringsverktøy. DSB-CIM er ein versjon der Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er systemeigar. Kommunane har tilgjengeleg ein kostnadsfri basisversjon av DSB-CIM, og kan bygge vidare med ulike modular etter eige ønskje.

Verktøyet kan brukast både i høve førebyggjande arbeid og ved krisehandtering. Varsling, loggføring og rapportering via Statsforvaltaren til sentrale styresmakter er døme på bruksområde.

DSB gjennomfører jamleg grunnkurs og administratorkurs ved kurssenteret sitt i Heggedal i Asker (NUSB). Vi tilrår kommunane å delta på DSB sine kurs. Særleg for dei som skal vere administrator i kommunen sin DSB-CIM, bør ha gjennomført administratorkurs. Vi har òg god erfaring med å arrangere kurs lokalt med instruktør frå DSB tidlegare, og ønskjer å fortsette med dette. Kor ofte slike kurs vil bli arrangert lokalt, vil avhenge av interesse og ønskje frå kommunane.

Kva kan Statsforvaltaren hjelpe med?

 • Brukarhandtering (endre passord/opprette nye brukarar/opne stengte brukarkontoar) skjer lokalt, men administrator kan kontakte Statsforvaltaren ved behov for t.d. å endre sin eigen tilgang.
  • Ved uønskte hendingar eller situasjonar der det er viktig for kommunen å få opna tilgang raskt, er vi sjølvsagt tilgjengeleg for å hjelpe òg med andre brukarar sin tilgang.
 • Støtte kommunen sin administrator ved behov, som diskusjonspart og ev. hjelp med praktisk gjennomføring av t.d. tilpassingar av installasjonen.
 • Bindeledd mellom kommunane og leverandøren/DSB.
 • Tilgang som administrator og superadministrator for kommunar som ikkje allereie har dette sjølv, går via oss. For å få superadministratortilgang må ein ha gjennomført administratorkurs. Ved behov for endringar og t.d. tilgang for ulike roller i kommunens installasjon, kan vi bistå med det fram til kommunen sjølv får superbrukar på plass. 
 • Vidareformidle innspel til endringar frå kommunane til DSB og leverandøren.
 • Utarbeiding av rettleiingsmateriell - skriftleg og video.

Statsforvaltaren informerer kommunane v/beredskapskontakt om vedlikehald av installasjon og oppgraderingar.

Vi gjer òg merksam på at det finns ein hjelpefunksjon inne i installasjonen; knapp med spørjeteikn i øvre høgre hjørne.

Aktivitetar

Pandemien har ført til endringar av planlagte aktivitetar for 2020 og 2021.

Ta kontakt med oss dersom de har spørsmål eller behov for rettleiing.

Aktivitetar/kurs:

 • DSB-CIM grunnkurs, digitalt med instruktør frå DSB, 11. mai (fullteikna)
 • DSB-CIM administratorkurs, digitalt med instruktør frå DSB, 25. mai (fullteikna)

Planlagte aktivitetar (ikkje tidfesta):

 • Utvide rettleiingsmateriell til å gjelde utvalde administratoroppgåver (både skriftleg og videorettleiing).
 • "Webinar" med ulike tema

Kom gjerne med innspel og ønskje til aktivitetar.

Gjennomførte aktivitetar 2020:

17. november 2020: Brukarforum DSB-CIM i Vestland (digitalt møte mellom CIM-ansvarlege i kommunane og Fylkesmannen)

Kartlegging av ønskje og behov for aktivitetar (november 2020)

2019:

11. november 2019: CIM-trim, tema: rapportdeling. Frist 15. november
2. september 2019: CIM-verkstad for samanslåingskommunar, Bergen
6. juni 2019: CIM-verkstad for samanslåingskommunar, Leikanger
5. juni 2019: Administratorkurs DSB-CIM, Leikanger, med instruktør frå DSB.