Plan for ny golfbane i Lærdal må avgjerast av departementet

Statsforvaltaren tilrår at regulerings­planen for golfbane på Sløgrandane i Lærdal ikkje vert godkjent grunna sterk konflikt med naturmangfald av nasjonal verdi.

Publisert 31.08.2022

Både Statsforvaltaren og NVE har motsegner til planen. Ut frå vedtaket i Lærdal kommunestyre ligg det an til at motsegna frå NVE blir løyst.

Derimot er det ikkje semje mellom Statsforvaltaren og kommunen. Statsforvaltaren i Vestland har motsegn mot planframlegget fordi ein svært verdfull flaummarkskog vil gå tapt dersom golfbana blir bygd på Sløgrandane. Flaummarkskogen er ein av dei største attverande restane i Vestland av denne truga naturtypen. Området er svært artsrikt, med fleire sjeldne og hittil ukjende insektartar i Noreg.

Statsforvaltaren legg vidare vekt på at reguleringsplanen er i strid med gjeldande arealdel til kommuneplanen for Lærdal, og at kommunen no arbeider med revisjon av den overordna planen. Avklaring av eventuelt areal for ny golfbane, med alternativvurderingar og konsekvens­­utgreiing, bør skje som del av kommuneplan­revisjonen for å finne fram til eit område som ikkje kjem i klar motstrid med nasjonale interesser. 

Sidan både kommunen og Statsforvaltaren ikkje kan sjå at ei mekling kan føre fram til ei løysing i saka, har Statsforvaltaren sendt saka til kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.