Kartlegging av naturmangfald i grunne område i Sognefjorden

Eremittkrepsen på biletet inngår i eit imponerande artsmangfald i fylket vårt. Opp til 6000 artar er registrert under overflata langs kyst og fjord (om vi inkluderer dei under 1 mm i storleik) i Vestland. No skal vi kartlegge utvalte grunne område i indre delar av Sognefjorden.
Eremittkrepsen på biletet inngår i eit imponerande artsmangfald i fylket vårt. Opp til 6000 artar er registrert under overflata langs kyst og fjord (om vi inkluderer dei under 1 mm i storleik) i Vestland. No skal vi kartlegge utvalte grunne område i indre delar av Sognefjorden. Foto: Torgeir Kårbø.

Utvalde grunne område i indre del av Sognefjorden blir kartlagt for viktig marint naturmangfald i haust. Kartlegginga er ledd i arbeidet med marint vern. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.10.2022

Miljødirektoratet hadde tilgjengelege midlar att på slutten av året til kartleggingsarbeid, og med korte tidsfristar fekk vi ei løyving på kr 250 000,-. Desse midlane vil vi nytte til å kartlegge grunne sjøområde i samband med marin verneplan for Sognefjorden.

Firmaet Rådgivende Biologer vann anbodet, og skal i løpet av hausten ut i felt for å utføre kartleggingsarbeidet. Sju område er valt ut innanfor kostnadsramma. Områda ligg alle i indre del av Sognefjorden der det er behov for ny kunnskap. 

Kor vil kartlegginga av grunne område føregå?

Områda er prioritert ut i frå eksisterande kunnskap og nærleik til kvarandre for å få mest mogeleg effektiv bruk av midlane. Vi har valt ut områda i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. 

Disse sju områda skal vi kartlegge i haust: 

- Terskel mellom Bakka og ytre Nærøyfjord
- Esefjorden
- Området Hagelin til Loftesnesbrua og terskelen til Barsnesfjorden
- Terskel ved Fimreite – Norane
- Amlabukti
- Årøy elvedelta
- Otternes- og Fretheimsgrunna ved Flåm

For å kartlegge grunne område i fjorden kan ein få god oversikt ved å fridykke. Ser du ein dykkar i indre delar av Sognefjorden kan det hende at personen er ute på kartleggingsoppdrag frå oss hos Statsforvaltaren. Foto: Torgeir Kårbø.

Korleis kartlegge grunne område i fjorden?

Kartlegginga vil bli utført av Rådgivende Biologer ved hjelp av eit drop-kamera som logger djupne, posisjon, dato og tidspunkt med video og bilete. Kameraet har kapasitet til å gå ned til 70-80 m djupne. Ein person vil handsame kabelen til drop-kamera, mens ein person noterer observasjonar og styrer videoopptak og bilettaking.

Kartleggarane vil nytte innleigd båt med båtførar for å kunne rekke over store område på kortast mogeleg tid. I tillegg til å køyre transekt med drop-kamera, vil kartleggarane også synfare område frå land. I område som er for grunne eller vanskeleg tilgjengeleg med båt, vil ein person gå langs strandlinja eller fridykke. 

Endeleg rapport frå Rådgivende Biologer vil bli publisert på våre heimesider i løpet av mars 2023. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.