Informasjonsmøte om utviding av Steinevik naturreservat i Austevoll

Eit kart med raud skravering og grøn skravering på ei øy
På øya Selbjørn i Austevoll kommune ligg Steinevik naturreservat, markert i raud skravur. Det er store naturverdiar i heile det grønskraverte området med nasjonalt viktig kystlynghei. Kystlynghei er ei sterkt truga naturtype, og den er viktig både for biologisk mangfald og for karbonlagring. Tradisjonelt har kystlynghei vore drifta med beite og brenning. No ønskjer Statsforvaltaren dialog med grunneigarar og lokale interesser for å ta vare på denne verdifulle naturen for framtida. Foto: Fylkesatlas.

Kystlytnghei er ein naturtype som er sterkt truga i Noreg, men i Austevoll er det store, samanhengjande areal med denne verdifulle naturen. I samarbeid med Selbjørn grunneigarlag inviterer vi til ope møte for å høyre di meining om supplerande vern i dette området. Velkomen!

Publisert 28.11.2023

Stad: Austevoll folkebibliotek i Bekkjarvik

Tidspunkt: Tysdag 5. desember kl 18.00.

Føremålet med informasjonsmøtet er dialog

Kandidatområdet for vern er på om lag 9 000 dekar og utgjer i hovudsak svært viktige naturområde med kystlynghei. Vi ønskjer å informere om bakgrunnen for kvifor vi ønskjer å verne området, og kva eit vern vil innebere for bruken vidare. Vi er tilgjengelege for dialog og spørsmål. Det er ingen påmelding til møtet, og møtet er ope for alle.

Møtet vert arrangert i samarbeid med Selbjørn grunneigarlag. 

Vern vil kunne sikre tradisjonell drift

Utviding av Steinevik naturreservat vil sikre området mot nye inngrep og gjere det lettare å finansiere framtidig tradisjonell lyngheidrift og beitebruk av området.

Lilla farga lyngplante mellom steinar
Purpurlyng er ein av lyngartane som trivst i kystlandskapet. Den er populær blant insekta og er raudlista som nær truga grunna nedgang i populasjonane. Foto: Magnus Johan Steinsvåg.

Nasjonalt viktig natur

Kandidatområdet i Austevoll er eit stort kystlyngheiområde på Selbjørn. Kystlynghei er klassifisert som ein sterkt trua naturtype i Norge. Her har det vore tradisjonell drift med lyngbrenning og heilårsbeite frå langt tilbake i tid.

Røsslyngtypen dominerer i området, men purpurlyngtype finst som små bestandar i sørvendte skråningar. I område med glimmerskifer og fylitt har røsslyngheia ei svært artsrik og til dels varmekjær utforming. Det er også registrert fleire mindre lokalitetar med olivinmark med kjenneteikna artar for denne baserike berggrunnen innafor kandidatområdet.

Lokalkunnskap er viktig

Vi ønskjer også å få meir informasjon frå lokalkjente og tips om det er interesser og brukarar vi no i tidleg fase av arbeidet bør gå i dialog med. Vi håpar også å få moglegheit til å ytterlegare informere politikarane i kommunen ved seinare høve. Sjå lenkje her for å opne digitalt kart

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.