Frivillig skogvern vedteke i Sogn og Fjordane

Regjeringa gjorde i statsråd 21. juni 2019 vedtak ved kgl.res. om å opprette/utvide i alt 29 skogvernområde i landet i medhald av naturmangfaldlova gjennom ordninga om frivillig vern.

Publisert 27.06.2019

I Sogn og Fjordane gjeld det

  • Kvist naturreservat i Balestrand kommune (oppretting)
  • Flostranda naturreservat i Stryn kommune (grenseendring og ny verneforskrift)

Det er store naturverdiar, m.a. edellauvskog i dei to naturreservata. Grenseendringa for Flostranda naturreservat har samanheng med bygging av ny vegtunnel på Fv 722 til Flo. Naturreservatet er utvida i aust ned mot Oppstrynsvatnet, og noko areal er teke ut i vest.

Skogvern er eit svært viktig tiltak for å ta vare på naturmangfaldet i Noreg. Vernevedtaket er eit nytt skritt i Stortinget sitt mål om vern av 10 prosent av skogarealet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.