Her kan du finne alt frå naturmangfaldveka i Vestland 2023

Foto: Magnus Johan Steinsvåg.

Her kan du finne alt frå naturmangfaldsveka i Vestland 2023. Om lag 300 personar var påmeldt webinarrekkja, og vi takkar alle bidragsytarar for godt samarbeid! 

Publisert 17.01.2023

 

Dag 1: Arealbruk

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!
Gro Sandkjær Hansen OsloMet Kan naturrekneskap styrke naturomsynet i kommunale planar
Stein Byrkjeland Statsforvaltaren i Vestland Landskapet i eit fugleperspektiv
Frode Davidsen Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Korleis ta omsyn til areal og naturmiljø i framtidig hyttebygging? Rettleiar om planlegging av fritidsbustader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2: Vassdrag, kantsone og flaum

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!
Ulrich Pulg NORCE LFI Flaum og miljø i eit endra klima. Restaurering, flaumsikring og betra miljøtilstand
Øyvind Vatshelle Statsforvaltaren i Vestland

Nydyrking langs vassdrag

Silje Elvatun Sikveland Statsforvaltaren i Vestland Kantvegetasjon langs vassdrag
David Njå Njåskogen Korleis bygge opp kantvegetasjon - eksempel frå intensiv produksjonsskog
Thomas Husum PEFC Norge Orientering om ny PEFC skogstandard

 

Dag 3: Naturmangfald, kartlegging og bruk av kartdata

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!
Geir Gaarder Miljøfaglig utredning AS Kartlegging etter miljødirektoratets instruks (NiN-kartlegging). Kva informasjon kan ein hente ut av faktaarka? 
Tore Larsen Statsforvaltaren i Vestland Naturbasen, Artskart, økologisk grunnkart. Korleis bruke dei ulike kartbasane, og korleis tolke den informasjonen som ligg der.
Olav Overvoll Statsforvaltaren i Vestland Framande artar i kommunal forvalting

Kaja Standal Moen

Sonja Servan

Truls Hansen Folkestad

Kinn kommune

Stryn kommune

Sunnfjord kommune

Utfordringar og erfaringar frå  kommunane sitt arbeid med framande artar

 

Dag 4: Artar og naturområde

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!

Stein Joar Hegland

Høgskulen på Vestlandet

Hjortedyr i økosystemet

Geir Gaarder

Miljøfaglig utredning AS

Hjortevilt og annet naturmangfold
Jomar Ragnhildstveit Vestland fylkeskommune Om hjort og naturmangfald, og  kommunane si rolle i hjorteforvaltinga.
Karen Tvedt Bymiljøetaten, Bergen kommune Naturrestaurering i tettbygde strøk – døme frå Bergen.
Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Avrunding av naturmangfaldsveka

 

Statsforvaltaren vil prøve å følgje opp innspela som kom fram under naturmangfaldveka med til dømes informasjonssaker på nettsidene våre eller nye webinarar. Om du vil ha med siste nytt frå oss på sakar knytt til miljø, landbruk og/eller plan kan du abonnere her

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.