Fordeling av klima- og miljømidlar for 2022

Midlane til fylkesvise prosjekt i Vestland frå Klima- og miljøprogrammet er fordelte for 2022. Prosjekt som styrkar kunnskapsgrunnlaget om klimavennleg driftspraksis vart prioriterte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.05.2022

Statsforvaltararen tildeler kvart år midlar til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om utfordringar og tiltak innan:

* klimatilpassing
* klimagassutslepp
* jord
* naturmangfald og kulturminne i kulturlandskapet
* forureining til vatn, jord og luft

Prosjekta skal medverke til god kunnskapsoverføring frå forsking til praktisk jordbruk og gje oppdatert rådgiving til næringa.

I år fekk vi 7 søknadar med eit samla søknadsbeløp på 1,3 mill. kroner. Av desse vart fem søknadar prioriterte for tilskot. Tilskota ligg i spennet mellom 30 000 og 400 00 kroner, og utgjer til saman 801 000 kroner.

Desse prosjekta har fått støtte:

Prosjekt Søkar
Skilting i det freda kulturmiljøet Havrå Stiftinga museumssenteret i Hordaland
Beste klimapraksis sau 2022 - 2023 NLR Vest
Potensiale i bruk av seksjonskontroll på mineralgjødselspreiar i Vestlandslandbruket NLR Vest
Kurs i Holistic Management/regenerativt landbruk i Vestland fylke NLR Vest
Karbonlagring i eng ved ulik drift og gjødsling NIBIO Fureneset

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.