Klimaklokt landbruk

Kan skogen vere ein del av klimaløysinga?
Kan skogen vere ein del av klimaløysinga? Foto: Statsforvaltaren i Vestland.

På denne temasida presentarar vi fagstoff og statistikk knytt til klima og klimatilpassing. Statsforvaltaren vil som kompetansesenter samle, oppdatere og formidle noko av kunnskapen innan området.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.06.2020

Bioenergi frå skogen

Fotosyntesen er naturen si geniale løysing på fangst og lagring av karbon. Skog og skogbruk er difor viktig med tanke på utfordringar knytt til utslepp av klimagassar, og dermed òg kva energikjelder me nyttar.


Publisert 19.05.2020

Klima og klimagassar

Klima og vêr er ikkje det same. Vêr er det som er ute kvar dag, klima er gjennomsnittet av vêret over lang tid. Målingar gjort over tid av til dømes temperatur, nedbør og ismengde, viser at klimaet endrar seg. Middeltemperaturen på jorda har auka med ca. 1C sidan førindustriell tid. Utslepp til luft av ulike gassar fører til miljøproblem som klimaendringar og forsuring.


Publisert 30.04.2020

Frå skogreising til avskoging til påskoging

Kva er status for skogen på Vestlandet? Kva er dei klimarelaterte konsekvensane? Og korleis påverkar skogen og skogbruket klimaet? Sju spørsmål, sju svar.