Alver, Austrheim og Norsk Landbruksrådgiving kandidat til nasjonal jordvernpris

Jordmasseprosjekt på Toppe i Bergen 2018 - 2019
Jordmasseprosjekt på Toppe i Bergen 2018 - 2019 Foto: Per Toppe.

På to år har Norsk Landbruksrådgiving og kommunane drive rådgiving, planlegging og sakshandsaming for modernisering av nærare 2.000 dekar jordbruksland ved nytting av overskotsmassar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2021

Å utvikle den jorda vi har, og setje ein faktisk pris på den, er eit bidrag til jordvernet. Dersom prisen for å omdisponere eksisterande jordbruksareal, vert kostnaden ved å nytte massane til «bygging» av ny jord, så er det også jordvern.

Statsforvaltaren i Vestland har meldt inn Alver og Austrheim kommunar, saman med Norsk Landbruksrådgiving Vest, som Vestland sin kandidat til nasjonal jordvernpris 2021:

Grunngjevinga er at aktørane gjennom fleire år saman har etablert og implementert ei verktykasse for bruk av overskotsmassar til landbruksføremål. Denne har vist seg å gje gode og regionalt monalege resultat i form av eit hundretals dekar nye og moderne landbruksareal i året, og med det etablert ein verdi for landbruksjord som vonleg vil få konsekvensar for jordvernet i kommunane i framtida.

Kandidatane har sidan 2014 utvikla verktøy til «bygging» av nytt jordbruksland, i form av handbøker og avtaleverk for gardbrukarar, entreprenørar og kommunal sakshandsaming, knytt til prosjekt for nytting av overskotsmassar frå bygg og anlegg til betring av eksisterande- eller bygging av ny landbruksjord.

Sidan ferdigstillinga av dette arbeidet i 2019, har Norsk Landbruksrådgiving Vest drive rådgjeving og laga planar for prosjekt på nær 1.500 dekar, hovudsakeleg til vegentreprenørar i Vestland, men også i andre delar av landet. I tillegg har kommunane drive rådgjeving og sakshandsaming i saker som femner fleire hundre dekar, knytt til gardsbruk og ferdigstilling av eldre massedeponi til jordbruksføremål.

Statsforvaltaren meiner dette bør stå som modell for andre regionar: Om planleggings- og byggetakta held fram, kan ein utan nemneverdig overdriving seie at «ein bygger moderne landbruksjord fortare enn kommunane klarer å omdisponere den gamle».

Nasjonal jordvernpris vert delt ut av Landbruks- og matdepartementet annakvart år, etter vurdering av ein fagjury sett ned av LMD og KS. Kåring av vinnar og tildeling av pris vil venteleg skje over sommaren.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.