Digital fagsamling for leiarar og tilsette i barnevernstenestene i Vestland

Dato:
30. mars 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Teams (digital samling)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland
Målgruppe:
Leiarar og tilsette i dei kommunale barnevernsteneste i Vestland, og samarbeidspartnarane til læringsnettverket, brukarorganisasjonane, kompetansemiljøa, KS og Bufetat
Påmeldingsfrist:
27. mars 2023 23:59

Læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland inviterer til fagsamling om ny barnevernslov, tiltaksutvikling, fosterheimsarbeid og tverrfagleg samarbeid. Programmet er klart, og du kan no melde deg på.

Publisert 02.02.2023, Oppdatert 27.03.2023

Statsforvaltaren vil halde innlegg om nokre av endringane i barnevernslova og velferdslovene. Vi inviterer også kompetansemiljøa, brukarorganisasjonane og Barne, ungdoms-, og familieetaten (Bufetat) til å halde innlegg om siste nytt på sine felt. Vi legg ut program så snart det er klart. For å delta på samlinga, må du melde deg på nedst på denne sida.

Samlinga tek sikte på å bidra til erfaringsutveksling mellom kommunane i Vestland. Som ein del av ei stor satsing på gode og heilskaplege tenester til born og unge, samarbeider mange av kommunane om ulike utviklingsprosjekt. Fleire av prosjekta har som mål å bidra til auka kvalitet i tenestetilbodet, fosterheimsarbeidet og tilgang på verksame hjelpetiltak til utsette barn, unge og deira familiar. Nokre av desse utviklingsprosjekta vil halde innlegg.

Styringsgruppa vil også informere om planlagde aktivitetar i læringsnettverket og fristar for å søke om nye tilskot.

Praktisk informasjon

Det er gratis å delta. Lenkje til Teams-møtet blir sendt ut 28. mars.

Ved å melde deg på denne samlinga samtykker du samtidig til at namn og e-postadresse blir synleg i ein Outlook-invitasjon, i Teams-møte og kan delast med medarrangørar. Les meir om personvern under «Lenkjer».

Dato:
30. mars 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Teams (digital samling)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland
Målgruppe:
Leiarar og tilsette i dei kommunale barnevernsteneste i Vestland, og samarbeidspartnarane til læringsnettverket, brukarorganisasjonane, kompetansemiljøa, KS og Bufetat
Påmeldingsfrist:
27. mars 2023 23:59