Seminar om teneste- og tiltaksutvikling i barnevernstenesta

Dato:
7. april 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Teams (digital samling)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland
Målgruppe:
Alle tilsette i kommunal barnevernteneste i Vestland, og alle samarbeidpartnarar til læringsnettverket.
Påmeldingsfrist:
4. april 2022 23.59

Læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland inviterer alle som er interessert i utviklingsarbeid retta mot utsette barn og unge, hjelpetiltak og tidlig innsats til digital samling. Påmeldinga er open til 04. april. 

Publisert 11.03.2022, Oppdatert 30.03.2022

Som ein del av ei stor satsing på gode og heilskaplege tenester til born og unge, samarbeider mange av kommunane i Vestland om ulike utviklingsprosjekt. Fleire av prosjekta har som mål å bidra til auka kvalitet i tenestetilbodet og sikre tilgang på best moglege hjelpetiltak til utsette barn, unge og deira familiar.

Samlinga tek sikte på å bidra til erfaringsutveksling mellom kommunane i Vestland. Seks pågåande utviklingsprosjekt skal legge fram sitt arbeid og sine erfaringar. Samlinga skal også være ein stad der ein kan etablere kontakt med andre kommunar og kompetansemiljø som ønskjer å samarbeide om utvikling.

Institutt for samfunnsforskning vil halde innlegg om dilemmaer og moglegheiter ved etablering av kommunale butiltak. Nokre kommunar vil dele erfaringar og utfordringar i arbeidet med å etablere og drifte slike tilbod i eigen kommune. Norsk utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Haugesund kommune vil fortelje om erfaringane som er gjort så langt i det nasjonale prosjektet "Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet" (les meir om dette under lenkjer).

Styringsgruppa vil også informere om planlagde aktivitetar i læringsnettverket og fristar for å søke om nye tilskot. Det vil òg bli høve til å stille spørsmål kring utviklingsarbeid til Statsforvaltaren og kompetansemiljøa.

Praktisk informasjon

For å delta på samlinga, må du melde deg på nedst på denne sida. Det er gratis å delta. Lenkje til Teams-møtet blir sendt ut 5. april.

Ved å melde deg på denne samlinga samtykker du samtidig til at namn og e-postadresse blir synleg i ein Outlook-invitasjon, i Teams-møte og kan delast med medarrangørar. Les meir om personvern her.

Dato:
7. april 2022 09.00 - 15.00
Sted:
Teams (digital samling)
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland
Målgruppe:
Alle tilsette i kommunal barnevernteneste i Vestland, og alle samarbeidpartnarar til læringsnettverket.
Påmeldingsfrist:
4. april 2022 23.59