Fordeling av skjønn i statsbudsjettet

Statsforvaltaren har i fordelinga av skjønnsmidlar lagt til grunn ei heilskapleg vurdering av kommunanes overordna økonomiske situasjon. I tillegg har vi vurdert om det er lokale tilhøve som ikkje er varetekne godt nok i inntektssystemet eller gjennom andre tilskotsordningar.

Publisert 12.10.2021

Nasjonalt er basisramma for skjønnsmidlar til kommunane uendra samanlikna med 2021. Ramma til Vestland er 145 mill. kroner. Ramma er fordelt slik mellom dei ulike typar skjønnsmidlar:

  • ordinære skjønnsmidlar til kommunane i statsbudsjettet 115 mill. kroner
  • fornyings- og innovasjonsprosjekt 15 mill. kroner
  • til seinare fordeling i budsjettåret 15 mill. kroner

Midlar til fornyings- og innovasjonsprosjekt og fordeling i budsjettåret er førebelse rammer, og det kan i budsjettåret verte endringar mellom desse rammene.

Les meir om fordelinga i vårt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.