Akasia barnehage AS må betale tilbake kommunalt tilskot etter brot på barnehagelova

Vi har gjort vedtak om at Akasia barnehage AS må betale tilbake 28 100 000 kroner til Bergen kommune.

Publisert 03.01.2023

I januar 2022 mottok Statsforvaltaren i Vestland ei klagesak om tilbakebetaling av kommunalt tilskot. Klaga omhandla Akasia barnehage AS, der Bergen kommune etter tilsyn for perioden 2014-2017 hadde gjort vedtak om tilbakebetaling av kommunalt tilskot på kr 28 100 000. Vi har no behandla klaga, og vi har stadfesta kommunen sitt vedtak.

Saka er behandla etter tidlegare barnehagelova § 14 a, der det går fram at offentleg tilskot skal kome barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha eit rimeleg årsresultat, men dette inneber at tre vilkår må vere oppfylt:

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen,

  1. b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og
  2. c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Da kommunen sitt vedtak blei gjort før barnehagelova blei endra, er klagesaka vurdert etter det tidlegare regelverket.

Statsforvaltaren har, som kommunen, kome til at fleire barnehagar i kjeda har hatt vesentleg lågare personalkostnad per heiltidsplass enn i tilsvarande kommunale barnehagar. Vi har altså funne brot på bokstav c i føresegna. Bergen kommune sitt vedtak omhandla og administrative kostnadar, regnskapskostnadar og husleigekostnadar etter bokstav b, men dette har ikkje Statsforvaltaren tatt stilling til da det ikkje var ein del av tilbakebetalingskravet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.