Kartlegging av naturtyper 2023

Barlindknuten i Kragerø. Lungenever på eik i rik edelløvskog. Foto: Ulrika Jansson
Barlindknuten i Kragerø. Lungenever på eik i rik edelløvskog. Foto: Ulrika Jansson

På vegne av Miljødirektoratet vil det sommeren og høsten 2023 bli gjennomført kartlegging av naturtyper i fylket. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Publisert 11.05.2023

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet/koordinatbestemt informasjon om naturen til bruk iblant annet arealforvaltning.

Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen. I tillegg bidrar det til en mer effektiv og forutsigbar prosess.

Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet. Kartleggingen bidrar generelt til et økt kunnskapsgrunnlag før igangsetting av ulikt tiltak som påvirker natur.

 

 Hva skal kartlegges?

Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2023 som er utgitt av Miljødirektoratet. I år er det valgt ut områder i Bamble, Færder, Kragerø, Larvik og Sandefjord kommuner i vårt fylke.

Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

Du kan les mer om hvordan naturtypekartlegging foregår her

Her ser du kart over hvilke områder som er valgt ut i Norge i 2023

Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark.

Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase våren 2024 

 

Hvordan skal områdene kartlegges?

Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN).

At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at området vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtypene.

Ved funn av en naturtype vil den som kartlegger notere ned observasjoner i samsvar med kartleggingsinstruksen og ta bilder av naturtypen.

I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium.

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur.

Det er kartleggingsfirmaene Biofokus og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter som skal kartlegge.

Grunneiere med areal som er interessant for kartlegging mottar et eget brev i posten om dette i løpet av mai.

 

Kart over områder som skal kartlegges for naturtyper i Vestfold og Telemark i 2023

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding