Regionale miljøkrav for jordbruket på høring

Foto: Ove Bergersen, NIBIO

En forsterket innsats mot jordbruksavrenning er nødvendig for å nå målene for vannmiljø etter vannforskriften. Vi sender ut på høring et forslag til forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i hele Vestfold, og i utvalgte kommuner i Telemark.

Publisert 01.07.2024

Vannforskriftens miljømål innebærer bl.a. at overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på av vannforekomstene skal ha minst god økologisk tilstand. Tilstanden i Oslofjorden er dårlig, og mange ferskvannsforekomstene har en moderat, dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand. Bl.a. næringsstoffer og jordpartikler fra jordbruket bidrar til denne tilstanden.

I Vestfold og Telemark er en stor del av jordbruksarealet erosjonsutsatt. I tillegg blir en stor andel av jordbruksarealene brukt til å dyrke vekster som utgjør en risiko mtp. avrenning av jordpartikler og næringsstoffer (korn og tilsvarende vekster, og grønnsaker eller poteter). 

Over lang tid har det vært gjennomført mange frivillige miljøtiltak i jordbruket. Det viser seg imidlertid at denne frivillige innsatsen ikke er stor nok for å bidra til nødvendig avlastning av vann, vassdrag og Oslofjorden.

Formålet med foreslåtte miljøkrav er å forsterke innsatsen mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster. Også i et langsiktig perspektiv er en forsterket innsats mot tap av jord og næringsstoffer nødvendig for å bevare jordbruksarealenes produksjonsevne.

Miljøkravene som foreslås er rettet mot arealer der det dyrkes korn og tilsvarende vekster, og arealer med radkulturer (grønnsaker og poteter), og omfatter jordarbeidingsrutiner. Kravene gjelder alle kommunene i Vestfold fylke, og kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Nome og Midt-Telemark i Telemark fylke. 

Har du innspill til forslaget til forskriften om regionale miljøkrav i jordbruket?

Frist for å sende høringsuttalelse er 15. oktober 2024.

Les mer om høringsprosessen her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.