9. Spar på matjorda!

Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Nedbygging eller gjengroing er sammen med klimaendringer den største trusselen for matjorda både på lang og kort sikt. At jorda holdes i hevd er et overordnet mål i seg selv, idet ligger å ha fokus på eiendomsforhold og legge til rette for å drive jorda rasjonelt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2018

Dette målet er sammensatt og en del av et større bilde, der jordvettreglene må virke sammen. Vi må både planlegge for et framtidig jordbruk i Telemark med både hensynet til klima og eiendomsforhold, samtidig som de daglige veivalgene må tas. Sårbarheten ligger i at vi bruker den «beste jorda» til produksjoner som strengt tatt ikke krever det. Resultatet på sikt er en dreining hvor en del areal som tidligere var grasareal blir liggende brakk og gror igjen, og kan med tiden bli borte som jordbruksareal. 

I kommunal arealforvaltning ser vi en tendens til at gjengroende areal eller dyrkbare areal mister status i jordvernspørsmålet. Utbyggingspress og press på omdisponering øker i disse områdene. De nasjonale retningslinjene i arealforvaltningen er tydelige på at jordvernet har en viktig plass og må avveies mot øvrige samfunnsinteresser. At jordvernet også gjelder for gjengroende dyrka mark og potensielle dyrkbare områder blir viktig å følge opp i tråd med jordvernstrategien framover.

Telemark må ta sin del av ansvaret for FNs bærekraftmål om økt grad av selvforsyning. For en stadig økende befolkning og klimaendriner vil det være helt nødvendig å ta lokale ressurser i bruk.

Nok mat, trygg mat, kortreist og ren mat blir en stadig viktigere del av vår livskvalitet!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Ordliste

Arrondering-  hvordan jorda er oppdelt i teiger.

Dyrka jord - Omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Dyrkbar jord - Arealer som kan dyrkes opp til lettbrukt eller mindre lettbrukt fulldyrka jord, og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Dyrkbar jord kan være skogsareal, annen jorddekt fastmark, myr og torvmark.

Ikke-fornybar ressurs – ressurser som ikke dannes på nytt i naturen, dvs. motsatt av fornybar ressurs.

Jordvern - Betegnelse på arbeide med å ta vare på dyrka og dyrkbar mark. Dyrka mark betegnes ofte som matjord.

Kartverktøy – Geografiske informasjonssystemer (GIS) som kunnskapskilde og arbeidsverktøy

Omdisponere – I jordloven betyr det å endre fra landbruksformål til annet formål. I jordvernsammenheng betyr det å endre areal fra dyrka eller dyrbar mark til annen bruk.

Planhierarki - Angir hvordan planer etter plan- og bygningsloven virker sammen. Overordna planer og detaljplaner regulerer arealbruken. Kommuneplanens arealdel gir føringer for reguleringsplaner.  Planer etter plan- og bygningsloven sikrer areal til ulike formål med juridiske bestemmelser.

Selvforsyningsgrad – angir hvor stor andel matvarer som kommer fra norsk produksjon.