4. Vær rustet for langsiktig planlegging, også i enkeltsaker

Planhierarki er et begrep i arealplanleggingen. Den viser til at arealplaner på et oversiktsnivå henger sammen og gir viktige føringer videre på detaljplannivå. Dette bygger opp under langsiktig planlegging med føringer og konsekvenser for arealbruken over større områder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2018

Her kan kommunen se jordressursene i en helhet og sikre eller avveie viktige jordbruksområder i framtida. Avgrensning av sentrumsområder, infrastruktur, utbyggingslinjer og boligområder opp mot kunnskap om demografi og befolkningsutvikling gir muligheter for å vurdere jordvernet innenfor en helhet.  Det er et «sykdomstegn» at arealplaner er utdaterte og gamle med økende grad av dispensasjoner innenfor disse – det gir liten styring og lite langsiktig planlegging!

A. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. Gjennom bred prosess er dette sammen med samfunnsdelen et omfattende arbeid som kartlegger behov og ønsket utvikling i kommunen.

B. Reguleringsplaner bygger på arealbruken gitt i kommuneplanen. Det er et svært viktig samspill mellom disse plantypene.

C. Dispensasjoner etter Plan- og bygningsloven – dette er enkeltsaker som avviker fra arealbruken gitt for området. Det følger egne regler for innvilgning av dispensasjon.

D. Enkeltvedtak om omdisponering etter jordloven bør unngås også for landbrukets egne tiltak.

Det kommunale plansystemet

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.