Tilskudd til avløsning under sykdom/fødsel

Formålet med ordningen er å dekke ekstra kostnader til avløsning i forbindelse med sykdom og/eller fødsel. Avløsningsårsaken og utgifter til avløsning må dokumenteres. Søknad sendes elektronisk i Altinn.

Publisert 17.12.2018

Det kan søkes gjennom hele året, men senest innen ett år etter siste dag i perioden det søkes om tilskudd for. Tilskuddet kan gis til foretak som er registrert i enhetsregistret og som driver vanlig jordbruksproduksjon. For å være berettiget avløsertilskudd ved sykdom, må personen det søkes tilskudd for ha en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv. på minimum ½ G. Tilskudd kan gis ved søkers sykdom (dokumentert ved sykemelding eller bekreftelse på behandling/undersøkelse på sykehus eller hos godkjent spesialist), svangerskap, fødsel eller adopsjon, sykdom hos søkers barn eller til etterlatte etter avdød innehaver av jordbruksforetak.

Ordningen er en refusjonsordning der kostnadene til utført avløsning må dokumenteres. Godkjent som refusjonsgrunnlag er utgifter til tjenester kjøpt fra avløserlag, egen ansatt avløser (inkl. arbeidsgiveravgift) og avløsertjenester kjøpt fra andre foretak. Utgiftene må dokumenteres med faktura som tydelig viser hvilke avløsertjenester som er utført, evt. bankbilag, a-melding eller annen dokumentasjon som forvaltningen etterspør. Avløser kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket det utfører avløsning i eller være ektefelle/samboer med noen som har næringsinntekt fra foretaket. Avløser må være minst 15 år.

Maksimal dagsats for tilskuddet fastsettes i jordbruksoppgjøret og kommer frem av tabell 9.3 i jordbruksavtalen. I 2018 er maksimal dagsats kr 1 555. Dagsatsen beregnes ut fra foretakets produksjon på søknadstidspunktet. Videre graderes dagsatsen ut fra sykemeldingsgrad. Sykepenger fra NAV, lønn fra annet arbeid, pensjon og honorarer går til fradrag i dagsatsen.

Detaljene om regelverk og søknadsskjema finnes på Landbruksdirektoratet. 

Kommunen er førsteinstans og henvendelser om ordningen rettes dit.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.