Tilsyn og tilsynssamordning

Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av tilsyn

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er statsforvalteren gitt myndighet til å samordne det statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til statsforvalteren og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

Samordningen omfatter planlagte tilsyn med både kommuneplikter (de plikter kommunen har i egenskap av å være kommune) og aktørplikter (de plikter kommunen har på lik linje med andre aktører).

Den nye kommuneloven stiller nå tydeligere krav til både statsforvalterens samordningsoppgave og til den enkelte tilsynsmyndigheten. Loven gir blant annet statsforvalteren mulighet for å sette frister for når andre statlige tilsynsmyndigheter skal sende inn sine tilsynsplaner for kommende år. Det er også lovfestet at statlige tilsynsmyndigheter i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til både det samlede statlige tilsynet og til relevante forvaltningsrevisjoner i kommuner og fylkeskommuner. 

Samordning av reaksjoner

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger, som gir økonomiske og/eller administrative konsekvenser for kommunen eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten:  

  • vurdere konsekvensene av pålegget i sammenheng med andre krav til kommunen
  • varsle kommunen/ fylkeskommunen og Statsforvalteren i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger
  • i hovedsak ha dialog med kommunen/fylkeskommunen før pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger vedtas

I enkelte tilfeller vil det ikke være praktisk mulig eller forsvarlig å gjennomføre dialog før vedtak om pålegg treffes. I slike tilfeller vil det kunne være nødvendig å treffe vedtak uten at det er gjennomført dialog. I enkelte situasjoner kan det være mulig å treffe vedtak, og deretter gjennomføre en dialog og eventuelt endre vedtaket.

Ny tilsynskalender - verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og forvaltningsrevisjoner i kommunene 

Fra 2020 har statsforvalterne og andre statlige tilsynsmyndigheter tatt i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.

Gjennom kalenderen vil statsforvalteren få oversikt over alle tilsynsmyndighetenes planlagte aktiviteter, og kommunene vil få en oversikt over planlagte statlige tilsynsaktiviteter. Tilsynskalenderen vil også være et verktøy i den dialogen som skal være mellom statsforvalter og kommune i forbindelse med planlagte tilsyn.

Kalenderen gir oversikt over alle tilsynsaktiviteter og om planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner, slik at de statlige tilsynsmyndighetene gjøres kjent med disse. 

Det er også i kalenderen tilsynsrapportene skal publiseres.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.

Statlige tilsynsetater og kommunal egenkontroll i Vestfold og Telemark

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn gjennom Statsforvalteren med kommuner/ fylkeskommuner:

Statlige tilsynsetater som fører tilsyn direkte med kommuner/ fylkeskommuner:

Kommunal egenkontroll: