Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


Publisert 06.05.2021

Regjeringa vil gi kommunane større fridom i arbeidet med utsette barn og unge

Pilot for programfinansiering arbeider for å skape større fridom for kommunane i det tverrfaglege arbeidet deira for utsette barn og unge mellom 0-24 år. Fire fylke er med i forsøket. Vestfold og Telemark er eitt av dei. Frå fylket vårt deltek Bamble, Horten, Larvik og Siljan kommunar.