Vergemål

Oppdatert 15.02.2023

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer

Slik får du verge

1. Kontakt fastlegen. Fastlegen fyller ut skjema for legeerklæring (PDF for utskrift).

2. Du, legen eller pårørende fyller ut skjemaet begjæring om vergemål (elektronisk eller PDF for utskrift).

3. Disse to skjemaene sendes samlet til Statsforvalteren enten elektronisk eller i posten til: Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø

Du og dine nærmeste får brev når saken (begjæringen) er mottatt og at vi er i gang med å vurdere den. Vi tar kontakt med deg for å sikre at du er enig i vergemålet og hvem som skal være vergen din.


Godkjenning

Du får brev om opprettelse av vergemål og oppnevning av verge.

Vergefullmakten sendes til den som blir oppnevnt som verge. Her står det hva vergen skal hjelpe til med.

Du (vergehaver) og vergen tar kontakt med hverandre og initiativ til møte.


Avslag? Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.


Vil du skifte verge eller avslutte? Kontakt oss.


Publisert 03.05.2022

Enslige mindreårige asylsøkere trenger deg

Barn som kommer alene til Norge og søker om beskyttelse (asyl), kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge og nå er det behov for flere. 


Publisert 28.01.2021

Verger skal ikke samtykke til vaksine

Det er ikke innenfor vergers rolle å samtykke til vaksinering. Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.


Publisert 07.12.2020

Vergeundersøkelsen 2020

Du har en viktig rolle som oppnevnt verge, men hva skal til for at hverdagen din blir enda bedre. Statsforvalteren ønsker å forbedre ordningen både for deg og den du er verge for. Derfor gjennomfører vi en undersøkelse som vi håper du vil svare på.

 


Publisert 31.03.2020

Skattemelding og vergeregnskap

Skattemelding for 2019 er nå klar. I den forbindelse får Statsforvalteren noen spørsmål angående utfylling og utskriftversjon til bruk ved innsending av vergeregnskapet.


Publisert 18.03.2020

Redusert kapasitet på vergemål

Statsforvalteren har redusert kapasitet på saksbehandling. Verger må følge opp vergehavere så godt som mulig, men til enhver tid følge myndighetenes råd – og varsle Statsforvalteren ved spesielle utfordringer.