Verjemål

Oppdatert 10.05.2022

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir

Slik får du verge

1. Kontakt fastlegen. Fastlegen fyller ut skjema for legeerklæring (PDF for utskrift).

2. Du, legen eller pårørende fyller ut skjemaet begjæring om vergemål (elektronisk eller PDF for utskrift).

3. Disse to skjemaene sendes samlet til Statsforvalteren enten elektronisk eller i posten til: Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø

Du og dine nærmeste får brev når saken (begjæringen) er mottatt og at vi er i gang med å vurdere den. Vi tar kontakt med deg for å sikre at du er enig i vergemålet og hvem som skal være vergen din.


Godkjenning

Du får brev om opprettelse av vergemål og oppnevning av verge.

Vergefullmakten sendes til den som blir oppnevnt som verge. Her står det hva vergen skal hjelpe til med.

Du (vergehaver) og vergen tar kontakt med hverandre og initiativ til møte.


Avslag? Du kan klage på vedtaket til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.


Vil du skifte verge eller avslutte? Kontakt oss.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2022

Enslige mindreårige asylsøkere trenger deg

Barn som kommer alene til Norge og søker om beskyttelse (asyl), kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge og nå er det behov for flere. 


Publisert 28.01.2021

Verger skal ikke samtykke til vaksine

Det er ikke innenfor vergers rolle å samtykke til vaksinering. Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.


Publisert 07.12.2020

Vergeundersøkelsen 2020

Du har en viktig rolle som oppnevnt verge, men hva skal til for at hverdagen din blir enda bedre. Statsforvalteren ønsker å forbedre ordningen både for deg og den du er verge for. Derfor gjennomfører vi en undersøkelse som vi håper du vil svare på.

 


Publisert 31.03.2020

Skattemelding og vergeregnskap

Skattemelding for 2019 er nå klar. I den forbindelse får Statsforvalteren noen spørsmål angående utfylling og utskriftversjon til bruk ved innsending av vergeregnskapet.


Publisert 18.03.2020

Redusert kapasitet på vergemål

Statsforvalteren har redusert kapasitet på saksbehandling. Verger må følge opp vergehavere så godt som mulig, men til enhver tid følge myndighetenes råd – og varsle Statsforvalteren ved spesielle utfordringer.