Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevern
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
20. januar 2025

Gjør en ekstra innsats for å sikre at elevene oppnår målene i læreplanen. Det er et mål at elevene skal være svømmedyktige.

Publisert 26.02.2024

Bakgrunn for utlysning

Tilskuddet skal stimulere kommunene i Troms og Finnmark til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter.

I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn.

 

Mål med tilskuddsordningen

Målet med midlene er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen kan omfattes av ordningen, men skoleeier vil ikke få tildelt midler per elev for disse elevene.

 

Tilskuddsmottaker og søknadsfrist

Kommuner i Troms og Finnmark kan søke om tilskudd.

Søknader sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark sitt postmottak. Søknaden må merkes med saksnr. 24/2214

Første søknadsfrist er 5. april 2024. Søknader med all nødvendig informasjon, som er kommet innen denne fristen, behandles før 1. mai. Det forutsettes at skoleeier har rapportert på eventuelle tilskuddsmidler de har mottatt tidligere år.

Søknader som mottas mellom 5. april og 21. august vil behandles fortløpende så lenge vi har midler igjen.

 

Ved behandling av søknader legges følgende til grunn:

 • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres. Svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.
 • Søknader som beskriver samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres.
 • Det er mulig å søke om inntil kr 2000 per elev i 2024. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.
 • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring.
 • Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.
 • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Krav til søknad

Det er ikke et eget søknadsskjema for dette tilskuddet, men en søknad må minimum besvare følgende spørsmål:

 1. Hvordan skal svømmeopplæringen organiseres?
 2. Skal det samarbeides med frivillig(e) organisasjon(er)? I så fall med hvilken organisasjon og hvordan.
 3. Hvor mange nyankomne elever skal få opplæring, og hvordan er disse fordelt på klassetrinn?
 4. Har dere mottatt tilskudd til svømmeopplæring for noen av de samme elevene tidligere år? I så fall; hvor mange av elevene gjelder dette?
 5. Hvordan skal det sikres at jenter og gutter får et likeverdig tilbud?

Rapportering

Rapporteringsfrist er 20. januar 2025.

Kommunene rapporterer til statsforvalteren på følgende spørsmål:

Hvor mange minoritetsspråklige barn, unge og voksne, som omfattes av grunnskoleopplæringen, har gjennomført svømmeopplæring i 2024? Antallet skal være fordelt på klassetrinn.

 

Søknadsfrist:
Se hovedtekst
Målgruppe:
Minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevern
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark
Rapporteringsfrist:
20. januar 2025

Kontaktpersoner