Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner og Interkommunale selskap
Rapporteringsfrist:
1. april 2025

Nå kan kommuner og interkommunale selskaper søke om tikskudd til oppfølging av barn med rus og psykiatri-utfordringer. Les mer her:

Publisert 13.02.2024

Målet er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging. Det er et mål å stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Det er et mål å stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Dette vil bidra til:

  • At tjenesteutviklingen skjer på barn og unges premisser og arenaer, med vekt på tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering lokalt  
  • Målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse
  • At flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak for målgruppen
  • Omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak  
  • Fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet  

Søker kan velge å utvikle tiltak gjennom kommunale tiltak/tjenester, interkommunalt samarbeid eller i samarbeid med helseforetak og kommune.  Søker omfatter både kommune(r) og helseforetak når de skal samarbeide om tiltaket, for eksempel i ACT- eller FACT- team, de vil begge regnes som tilskuddsmottakere.

En virksomhet søker på vegne av tiltaket, og er økonomisk og administrativt ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket/prosjektet ovenfor Helsedirektoratet.  Det står fritt opp til søker(e) å beslutte forankring av tiltaket i enten kommune eller helseforetak.  

Kommunen (eller interkommunale selskaper) skal stå som hovedsøker, også når det søkes om midler til tiltak sammen med helseforetak, som FACT ung. Søknaden skal da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket. Det forutsettes at en samarbeidsavtale for det tiltaket/prosjektet det søkes midler til vedlegges søknaden. 

Som en overgangsordning kan helseforetaket stå som søker sammen med kommunen der det har vært gjort tidligere og da med samarbeidsavtale. 

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen jf. Prop 129 S (2016 – 2017) (regjeringen.no).

Fullstendig utlysning finnes på Helsedirektoratets hjemmeside.

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner og Interkommunale selskap
Rapporteringsfrist:
1. april 2025