Skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold i enkeltkommuner

Søknadsfrist:
1. mai 2023 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark

Kommunene inviteres til å søke om skjønnsmidler til utgiftskrevende forhold innen 1. mai. 

Publisert 14.02.2023

Det er satt av ca. 37 millioner kroner til ordningen. 

Kommunene kan søke kompensasjon for lokale, utgiftskrevende forhold som ikke ivaretas godt nok gjennom inntektssystemet eller andre tilskuddsordninger.

Statsforvalteren legger ikke spesielle føringer på hvilke forhold som kan søkes kompensert, men søknadene skal hovedsakelig kompensere for kostnader i kommunene i 2023 som ikke dekkes av inntektssystemet/andre tilskudd.

Kostnader som kan være aktuelt å søke kompensasjon for kan f. eks være (liste ikke uttømmende):
• Utfordringer i tospråklige kommuner
• Kommuner som har utgifter knyttet til vertskommuneansvar i kommunesamarbeid
• Kommuner med store utfordringer knyttet til rasforebygging
• Kommuner med stor belastning knyttet til ressurskrevende brukere (og spesielt mange over 67 år).

Krav til innhold i søknadene:
• Opplisting/beskrivelse av de forhold som medfører merkostnader for kommunen.
• Kort begrunnelse med beregning/spesifikasjon av kommunens merkostnader for hvert av de forhold som søkes kompensert med skjønnsmidler
• Det skal angis om søknaden gjelder forhold som er av kortere og forbigående karakter, eller om det er forhold med lengre varighet. Hvis det gjelder langsiktige/flerårige kostnader, ber vi om at kommunen også anslår kostnader pr. år framover i tid.

Hvordan søke?

Nærmere informasjon
Nærmere informasjon om søknadskriterier mv. finnes i utlysningsbrevet og KDDs retningslinjer for skjønnstildelingen for 2023. 

Søknadsfrist:
1. mai 2023 23:00
Målgruppe:
Kommuner i Troms og Finnmark
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner i Troms og Finnmark