Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen

Søknadsfrist:
1. april 2023 23.59
Målgruppe:
Lærere i grunnopplæringen
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Skoleeiere

Skoleeiere, skoler og aktuelle lærere i Troms og Finnmark kan søke om tilskudd til videreutdanning i kvensk eller finsk som starter høsten 2023 og våren 2024. Første søknadsfrist er 1. april.

Publisert 07.03.2022, Oppdatert 07.03.2023

Skoleeier sender inn søknadene til Statsforvalteren i Troms og Finnmark samlet innen 1. april 2023. Statsforvalteren vil imidlertid også behandle søknader som kommer inn etter fristen fortløpende i 2023 så lenge vi har midler.

 

Tilskudd til studiepermisjoner for videreutdanning i kvensk eller finsk gis for å styrke læreres kompetanse i kvensk eller finsk språk. Tilskuddsmottakere er kommuner, fylkeskommuner, statlige skoler i grunnopplæringen, samt frittstående grunnskoler og videregående skoler godkjent etter friskoleloven, som gir lærere studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk.

 

Målgruppe 

Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser, eller skal undervise i kvensk eller finsk som andrespråk etter læreplanverket for Kunnskapsløftet.

 

Tilskudd og vilkår

Det kan gis tilskudd til studiepermisjoner fra full stilling i inntil ett år, eller studiepermisjoner av kortere varighet og/eller i lavere stillingsandeler. Studiepermisjonens omfang beregnes forholdsmessig på grunnlag av antall studiepoeng, der eksempelvis studier med 30 studiepoeng tilsvarer ½ års studiepermisjon fra full stilling eller 1 års studiepermisjon fra halv stilling.

 

Vilkåret for at skoleeiere kan motta dette tilskuddet, er at videreutdanningen gir læreren kompetanse i kvensk eller finsk språk. Videre må læreren forplikte seg til å oppfylle kravene til bindingstid ved å undervise i kvensk eller finsk hos skoleeieren etter fullført studiepermisjon. Bindingstiden skal utgjøre det dobbelte av innvilget studiepermisjonstid, men minimum ha en varighet på ett år.

 

Læreren skal ha lønn i permisjonstiden.

 

Statsforvalteren gir forhåndstilsagn om tilskudd til kommunen til permisjon i forkant av studieåret. Skoleeier må i forkant av hvert semester bekrefte at studiet er i gang, og at læreren følger fastsatt studieprogresjon. Tilskuddet til studiepermisjon fastsettes ut fra garantilønn for adjunkt med 10 års ansiennitet. Tilskuddsmottaker/skoleeier må dekke sosiale kostnader og eventuelle ansiennitetstillegg utover tilskuddsbeløpet.

 

Prioritering av søknader

Ved oversøkning kan søknader som gjelder videreutdanning for undervisning i grunnskole prioriteres foran videreutdanning for undervisning i videregående opplæring. Ved øvrig oversøkning må statsforvalteren foreta en skjønnsmessig vurdering av hvem av skoleeierne som har mest behov for kompetanseheving i kvensk eller finsk.

 

Informasjon om ordningensøknadsskjema 1 og søknadsskjema 2 er også sendt per post til alle skoleeierne.

Søknadsfrist:
1. april 2023 23.59
Målgruppe:
Lærere i grunnopplæringen
Ansvarlig:
Oppvekst- og barnevernavdelingen
Hvem kan søke:
Skoleeiere