Tilskudd til veterinærtjenesten

Søknadsfrist:
5. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner, vaktdistrikt og foretak
Ansvarlig:
Anne Sofie Jakobsen
Hvem kan søke:
Kommuner, vaktdistrikt og foretak
Rapporteringsfrist:
5. februar 2023 23.59

Frist for å søke om stimuleringstilskudd til veterinærtjenester for 2023 er 5. februar 2023. Den samme fristen gjelder for rapportering for 2022. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har kr 6 582 000,- til fordeling i 2023.  Av disse pengene er kr 823 000,- til fordeling på Svalbard. 

Publisert 04.01.2023

Formålet med ordningen

Formålet med tilskuddet er å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder.

Hvem kan søke

For Troms og Finnmark kan enkeltkommuner og vaktdistrikter søke. For vaktdistriktene er det administrasjonskommunen som skal søke.

For Svalbard kan foretak som tilbyr veterinærtjenester søke. I tillegg kan Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen søke om midler for å legge til rette for fremtidige løsninger eller etablere stillinger som bidrar til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Det er ikke ment å skulle bidra til å etablere en vakttjeneste på Svalbard.

Viktige kriterier ved fordeling av tilskudd til kommunene

Statsforvalteren skal prioritere kommuner som har problemer med å få stabil tilgang til veterinærtjenester.  De viktigste kriteriene for prioritering av søknader er:

  • Dårlig næringsgrunnlag for veterinærene i kommunen
  • Lavt dyretall og krevende infrastruktur i kommunen
  • At tiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på dyrehelsepersonell
  • At det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer i kommunen

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte og støtte til å opprette eller opprettholde kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse.

Prøveordning 2023

Kommunene kan også i 2023 sette vilkår om at veterinærer deltar i vaktordning.

Det vil si at kommunene kan kreve at veterinærer som får stimuleringstilskudd deltar i den kliniske veterinærvakten utenom ordinær arbeidstid. Denne ordningen vil bli evaluert i 2023, på grunnlag av erfaringer fra 2021 og 2022.

Kommuner som stiller krav om vaktdeltakelse for å motta stimuleringstilskudd i 2023 skal i rapporteringen for 2023 oppgi antall veterinærer som deltar i vakten og antall veterinærer som har mottatt stimuleringsmidler der det er knyttet vilkår om vaktdeltakelse.

Viktig kriterier ved fordeling av tilskudd på Svalbard

Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell på Svalbard. Ved behandling av søknader vil det være relevant å legge vekt på:

  • At stimuleringstiltaket er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell gjennom hele året
  • Å fordele midlene på flere søkere for å gjøre veterinærdekningen mindre sårbar.

De mest aktuelle stimuleringstiltakene vil være etableringsstøtte, driftsstøtte samt å opprette veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse. Også andre stimuleringstiltak kan være aktuelle

Hvordan søke og rapportere

Søknad og rapport sendes på skjema som finnes i Altinn: Søknad om stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Søknadsfrist:
5. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner, vaktdistrikt og foretak
Ansvarlig:
Anne Sofie Jakobsen
Hvem kan søke:
Kommuner, vaktdistrikt og foretak
Rapporteringsfrist:
5. februar 2023 23.59