Kunngjøring av utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Sosiale tjenestene i NAV-kontoret
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Publisert 16.12.2022

Hvem kan søke: NAV-kontor

Hva: Vi ønsker å prøve ut overføring av to lovende arbeidsmodeller til nye NAV-kontor. Utprøvingen følges av forskere. Arbeidsmodellene er:

  • “SSA - Sysselsetting, språkombud og arbeidsnorsk” som er utviklet av NAV Frogner og
  • “Back to school, Stay at school” utviklet av NAV Midt-Telemark.

Søknadsfrist: 1. februar 2023

Søknaden: sendes til e-post arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no. Samme adresse benyttes hvis du har spørsmål.

Tilskuddsmidlene skal benyttes til: å dekke kommunens kostnader med å prøve ut en av arbeidsmodellene.

Tidsperiode: Tilskudd gis primært for ett år fra oppstartsdato

Rapportering: Det stilles spesifikke krav til rapportering i tilsagnsbrevet.

Referanse: Kapittel 0621 post 63, Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle og forbedre de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. For bedre bruk og forvaltning av tilskuddet gjennomføres det nå et forskningsoppdrag som skal bidra til å identifisere lovende lokale arbeidsmetoder som kan egne seg til å overføres til andre NAV-kontorer. Formålet med forskningsoppdraget er å øke forståelsen for overføringsverdien i det pågående utviklingsarbeidet som tilskuddsordningen gir støtte til.

For å få mer kunnskap skal to lovende arbeidsmodeller prøves ut av andre NAV-kontor samtidig som utprøvingen følges av forskere fra NTNU Samfunnsforskning.

Hensikten med følgeforskningen er å systematisk dokumentere innføringen av tiltaket i den nye settingen, og å evaluere utprøvingen og måloppnåelsen for tiltaket. Dette vil bidra til å forstå og forklare utfordringer og suksessfaktorer ved implementeringen av tiltaket i lokal kontekst. Videre vil også det utprøvende NAV-kontoret kunne støtte seg på NTNU Samfunnsforsknings kompetanse underveis slik at ønskede mål i større grad realiseres.

Følgeforskningen vil innebære at NTNU Samfunnsforskning samler inn data underveis i prosjektet. For datainnsamling som berører enkeltpersoner (intervjuer, spørreskjema) vil det være frivillig å delta, og alle deltakernes forskningsetiske rettigheter vil ivaretas. eksempelvis rett til å trekke seg uten begrunnelse, rett til å ha sine data slettet.

Videre går utprøving av tiltaket inn i en større sammenheng med systematisk kunnskapsgenerering i NAV. Å prøve ut arbeidsmetoder som har vist seg å ha potensiale for å forbedre sosialtjenestefeltet er et steg på veien til å identifisere effektive tjenester som kan gjøre de sosiale tjenestene i NAV bedre på nasjonalt nivå.

De to tiltakene som skal prøves ut er evaluert av NTNU Samfunnsforskning og virker å ha både lovende måloppnåelse og være overførbart til andre NAV-kontor. Derfor tror vi at tiltaket kan ha en positiv innvirkning på målgruppen også for de utprøvende NAV-kontor.

Disse tiltakene skal prøves ut

NAV Frogner “SSA - Sysselsetting, språkombud og arbeidsnorsk

Hovedmålgruppen for tiltaket er personer med innvandrerbakgrunn som er bosatt i bydelen, og som ikke har lyktes med å komme inn i det ordinære arbeidslivet på grunn av språkkrav og mangel på erfaring og praksis.

En bi.målgruppe er språkmentorene. De er fast ansatte på forskjellige arbeidsplasser, og ønsker å ha et ansvar for språkutvikling på arbeidsplassen.

NAV Midt-Telemark Stay at school og Back to school

Målgruppen for "Back to school" er ungdom i alderen 16-30 år med opplæringsrett, som ikke har fullført videregående opplæring, og som står utenfor utdanning og arbeid.

Målgruppen for "Stay at school" er ungdom i videregående opplæring som står i fare for å falle ut.

Søknadsfrist:
1. februar 2023
Målgruppe:
Sosiale tjenestene i NAV-kontoret
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
NAV-kontor