Forhåndsvarsel til siidaandelsledere

Foto: Jan Harald Tomassen/Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har nå sendt forhåndsvarsel om et regresskrav til flere siidaandelsledere i reinbeitedistrikt 13. Det er en oppfølging av tvangstelling av rein vinteren 2022. De berørte reineierne får nå tre ukers frist til å komme med sine innspill før det endelige kravet utarbeides.

Publisert 08.02.2024

Tellingen av reinbeitedistriktet i Øst-Finnmark var planlagt som en ordinær telling fordi det over tid hadde vært usikkerhet rundt antall rein.

Under en offentlig kontrollert telling plikter siidaandelslederne å legge til rette for telling, og selv delta. Det innebærer blant annet at de skal sørge for at reinflokken samles og føres til gjerdet hvor tellingen skal skje.

Men pålegget om å etterkomme offentlig telling ble ikke fulgt av alle, og Statsvorfalteren gjorde da vedtak om en tvangstellling. Det innebærer at Statsforvalteren overtar oppgavene.

- Dermed er det vår plikt å kreve tilbakebetalt utgifter som skyldes at arbeidet måtte overtas av vårt personell, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Det samla regresskravet er foreløpig beregna til 6,9 millioner kroner, og vi har varslet et tilbakebetalingskrav mot 10 av 19 siidaandelsledere.

Siidaandelslederne i distriktet får nå tre ukers frist til å komme med sine tilbakemeldinger.

Beløpet kan derfor bli endret etter at de berørte reindriftsutøverne har uttalt seg.

Størrelsen på regresskravet er et resultat av en grundig gjennomgang av telleoppdraget, og det er gjort fratrekk for flere forhold som Statsforvalteren ikke kan belaste reineierne for. Dette gjelder blant annet kostnader som Statsforvalteren uansett ville hatt ved gjennomføring av en ordinær telling, og utgifter som vi mener ikke er godt nok dokumentert og kvalitetssikra.

- Etter at fristen på tre uker til å komme med innspill er utløpt, så vil de endelige regresskravene bli utarbeidet, sier Aspaker.

Reineierne får deretter tre ukers klagefrist, og en eventuell klage vil bli behandlet av Reindriftsstyret.