Søk rovvilterstatning for sau innen 1. november

Foto: Andreas Røsæg

Fristen for å søke rovvilterstatning er onsdag 1. november. 
Det er viktig du sender inn besetningsdata.

Publisert 30.10.2023 av Administrator, Sist endret 30.10.2023

Søknadsfrist 1. november

Du søker om erstatning i elektronisk søknadssenter. Søknadssenteret er åpent for innsending av søknad fra 10. okt til 1. nov. Du er ansvarlig for å gi oss riktige og nødvendige opplysninger i søknaden. For å vurdere søknaden, trenger Statsforvalteren god oversikt over besetningen din.

Elektronisk søknadssenter.

Alle søkere må kontroller at besetningstallene i erstatningssøknaden er riktige.

Hvis besetningstallene i erstatningssøknaden er ulike de i søknad om produksjonstilskudd, må du begrunne dette i søknaden.

Hvis du finner dyr i live etter at søknaden er levert, må du  melde ifra til Statsforvalteren så raskt som mulig. Om du ikke melder at du har funnet dyr i live etter at du søkte om erstatning skal erstatningen avkortes eller bortfalle. 


Føg med på din e-post

I tilfelle vi har spørsmål vedrørende søknaden, ber vi om at du følger med på e-posten du oppga når du søkte.


Besetningsdata/individlister

Et vilkår for å få erstatning, er at du sender besetningsdata sammen med søknaden. Besetningsdata kan du for eksempel hente i en individliste fra Animalia (om du er med i sauekontrollen). Du kan også lage din egen individliste.

Listen skal  inneholde alle individnummer i besetningen, kobling mellom mor og lam, dødsårsaker og helse/sykdomsinformasjon. Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.    

Vi anbefaler å laste opp vedlegg med besetningsdata på søknadssenteret. Hvis du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november.


Sauerase

Du må oppgi hvilken sauerase du har i besetningen. Dette kan du skrive i merknadsfeltet. Har du flere raser fører du hvilken rase de ulike individene er i besetningslisten. 


Værer

Værer skal ikke inngå som en del av besetningen. Eventuelle dokumenterte tap av værer kan søkes erstattet separat.


Utmarksbeite

Utmarksbeite omfatter alt areal som ikke er klassifisert som innmarksbeite/fulldyrka/overflatedyrka areal i gårdskart. I erstatningssammenheng skal utmarksbeite regnes fra det tidspunkt dyrene gis adgang til utmarksbeite, også om utmarka er inngjerdet.


Slippdato på innmark

Besetningens gjennomsnittlige slippdato fra fjøs til innmarksbeite aktuelle år, skal oppgis som slippdato innmark. Dersom besetningen slippes direkte på utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite, skal du ikke oppgi slippdato på innmark. Besetningslister som inneholder informasjon om det enkelte individs slippdato på innmark, vil kunne underbygge kravet om erstatning.


Slippdato på utmark


Besetningens gjennomsnittlige slippdato til utmarksbeite/inngjerdet utmarksbeite aktuelle år, skal oppgis som slippdato utmark. Besetningslister som inneholder informasjon om det enkelte individs slippdato vil kunne underbygge kravet om erstatning. Om dyr slippes fra inngjerdet utmarksbeite til ikke inngjerdet utmarksbeite, vil det kunne underbygge kravet om erstatning om du opplyser når dette skjedde.


Sankedato

Besetningens gjennomsnittlige sankedato skal føres i søknad om erstatning. 


Tap før slippdato på utmark

Beiteslipp er referansedatoen for besetningen ved søknad om rovvilterstatning for husdyr. Du kan likevel søke om erstatning for tap som har skjedd før denne datoen, tilbake til søknadsfristen året før. I så fall må du opplyse om det, og forklare det i søknaden.