Lisensjakt

Jerv
Jerven er den rovviltarten der det vanligvis årlig fastsettes kvote for lisensfelling. Foto: Thor Østbye.

Her finner du viktig informasjon om lisensjakt i Troms og Finnmark.

Hold deg oppdatert

Som jeger er det din plikt å daglig holde deg oppdatert om gjeldende lisensfellingskvote.

Dette gjøres ved å ringe vår kvotetelefon: 404 08 560

Kvotene under lisensjakta er forskjellig i A- og B-området. A-området er forvaltningsområdet for rovviltet, mens B-området er alle andre plasser.

Kart over forvaltningsområdet for de store rovdyrene finner du her: Rovbase.no

Hvis du skal jakte i verneområder må du sjekke om det er jaktrestriksjoner i området. Kart over verneområder finner du på NordAtlas.

Krav for å delta i lisensfelling

For å delta i lisensfellingen må du være over 18 år, ha bestått jegerprøve og betalt jegeravgift. Du må også løse lisens på Jegerregisteret.

Du må ha tillatelse fra grunneier for å jakte.

Skal du jakte med rifle, må du ha godkjent storviltprøve for den aktuelle sesongen. Jerv kan også felles med hagle.

Hvis du skal jakte med jervebås, må Statsforvalteren godkjenne utplasseringssted og bås. Før fangståret er i gang, skal du melde ifra til Statsforvalteren før du aktiverer den godkjente jervebåsen.

Regler og vilkår for lisensjakt i lovverket kan du lese i sin helhet i Rovviltforskriften og i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Meld ifra når du feller jerv

Hvis du feller jerv skal du umiddelbart melde ifra til Statsforvalteren i Troms og Finnmark på e-post eller per telefon ved første anledning i ordinær arbeidstid.

Du skal varsle Statens naturoppsyn (SNO) med en gang. Meld ifra til SNO på nummeret som til enhver tid er oppgitt på kvotetelefonen. Hvis du ikke når fram på det nummeret ta kontakt med nærmeste lokalkontor.

Vi anbefaler at du lagrer nummeret til SNO på mobiltelefonen din før du starter jakta.

Meld ifra om du skadeskyter

Hvis du skadeskyter, skal Statsforvalteren varsles umiddelbart. Om du ikke umiddelbart får tak i Statsforvalteren, så kontakt SNO.  

Statsforvalteren avgjør hva som skal gjøres videre, hvordan gjennomføre og om ettersøk skal avsluttes.

De som deltar i fellingsforsøket eller i jakten skal bistå forvaltningsmyndigheten eller politimyndigheten i ettersøk ved behov. Dette skjer uten godtgjørelse, jf. rovviltforskriften § 17.

Når jerv er felt

Jeger skal vise fram dyret som er felt til SNO for umiddelbar kontroll, for å merke og ta prøver. Jeger skal kunne vise fellingsstedet.

Jeger eller jaktlag beholder skinn av felt dyr.

Viltfondet har rett på prøver og deler av viltet, og følger instruks for ivaretakelse av døde rovdyr.

Rovviltjakt på Finnmarkseiendommen

Hvis du løser småviltjaktkort, rovviltjaktkort eller hvis du deltar i elgjakt i elgjaktperioden i eget vald, kan du delta i lisensfelling av jerv på Finnmarkseiendommens grunn. Mer om dette på Finnmarkseiendommens nettsider.

Tilskudd

Du kan søke om tilskudd til å bygge jaktbu, åtevarsler og sms/viltkamera til bruk ved åtejakt på jerv. Søknader fra søkere som har deltatt i jervejaktkurs prioriteres. Søknadsfrist er 15. januar (FKT-midler). Kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark for informasjon om hvordan du søker om slike tilskudd.