Utslippstillatelse Kvænangsfjelltunnelen

Nye Veier AS fikk den 30.09.2021 tillatelse til midlertidig utslipp fra anleggsarbeid for E6 Kvænangsfjelltunnelen. Vedtaket kan påklages innen 10. november 2021. 

Tillatelsen med vilkår leses her:

Tillatelse Kvænangsfjelltunnelen.

 

Tillatelsen er også tilgjengelig på  www.norskeutslipp.no.

 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, innen 10.11. 2021

Eventuell klager på vedtaket sendes 

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 10.11.2021

Kontaktpersoner