Forurensning

Plastrør finnes overalt, men kan også være en kilde til forurensing.
Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Søknadsskjema

Dersom du skal søke om mudring, dumping eller utfylling i sjø og vassdrag, bruk dette søknadsskjemaet. 

Søknadsskjema for mudring, utfylling og dumping av masser i sjø og vassdrag (docx-format - Word)

 


 


Publisert 28.01.2022

Utslippstillatelse Mettevolltunnelenn

Nye Veier AS fikk den 24.01.2022 tillatelse til midlertidig utslipp fra anleggsarbeid for E6 Mettevolltunnelen. Vedtaket kan påklages innen 21. februar 2022. 


Publisert 14.12.2021

Utslippstillatelse Origo Skibotn AS

Origo Skibotn AS fikk den 13.12.2021 ny utslippstillatelse for kompostering og annen avfallsaktivitet ved sitt anlegg i Storfjord kommune.


Publisert 01.07.2021

Utslippstillatelse Senjahopen

Senja kommune fikk den 26.06.2021 tillatelse til mudring, utfylling og etablering av strandkantdeponi i Senjahopen. Vedtaket kan påklages innen 30. august. 


Publisert 28.06.2021

Utslippstillatelse Mauken-Blåtind skyte-og øvingsfelt

Forsvarsbygg fikk den 17.06.2021 utslippstillatelse for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt i kommunene Målselv og Balsfjord.


Publisert 23.06.2021

SalMar har fått utslippstillatelse til nytt lakseslakteri på Senja

SalMar AS avd slakterianlegg fikk den 11. juni 2021 tillatelse fra Statsforvalteren til utslipp fra det nyetablerte lakseslakteriet InnovaNor på Klubben i Senja kommune. 


Publisert 08.01.2019

Strengere krav til utslipp fra Tromsø lufthavn

Statsforvalteren i Troms og Finnmark stiller strengere krav til Avinor sine utslipp av kjemikalier fra drifta ved Tromsø lufthavn.