Tilsyn

Det er en plikt til å unngå forurensning i Forurensningsloven. De virksomhetene som likevel fører til forurensning er regulert gjennom forskrifter, eller de må ha en tillatelse til forurensende aktivitet. Det er Statsforvalteren som gir denne tillatelsen og følger opp virksomheter innenfor sine fagområder.

Ett av virkemidlene forvaltningen har er å gjennomføre tilsyn. På tilsyn sjekker vi at virksomheter følger kravene i forurensningsloven og tilhørende forskrifter. Vi kontrollerer utslipp til luft, vann og grunn, samt håndtering av avfall og kjemikalier. Kontrollene utføres ved å gå gjennom dokumentasjon og å snakke med ansatte. I tillegg sjekker vi ute på anlegget at det vi har fått vite i dokumentene og samtaler stemmer med det vi faktisk ser. 

Risikobaserte tilsyn
Alle våre tilsyn er risikobaserte. Vi kontrollerer der det er mest trolig at brudd på regelverket vil ha størst virkning på miljøet. Mange av tilsynene våre inngår i aksjoner, enten landsdekkende aksjoner eller regionale aksjoner. De landsdekkende aksjonene blir gjennomført i samarbeid med Miljødirektoratet. 

Tema og oppfølgning
I de aller fleste tilsynene vi er på er utslipp til luft, vann og grunn, avfalls- og kjemikaliehåndtering, samt internkontroll sentrale tilsynstema. 

Vi følger opp alle tilsynene der det er brudd på regelverk (avvik). Vi gir en tidsfrist for å gi oss skriftlig tilbakemelding om hvilke tiltak som er iverksatt for å lukke eventuelle påpekte avvik. Ved manglende tilbakemelding eller manglende retting kan Statsforvalteren varsle og vedta tvangsmulkt. I tillegg har vi myndighet til å følge opp med strengere reaksjoner. Dette kan være stans av deler eller hele virksomheten, tilbaketrekking av eventuell tillatelse eller avslå søknader om utvidelser. Vi kan også politianmelde dersom bruddet er av så alvorlig karakter at det har bidratt til stor negativ miljøpåvirkning eller stor fare for det, og det er noen som kan holdes ansvarlig for det. 

Lovgrunnlag
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriten)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)