Reingjerder, gjeterhytter og anlegg | Boazoáiddit, guođohanbarttat ja rusttegat

Reindriftsutøvere har rett til å føre opp hytter, gjerder og anlegg som er nødvendige for bruk i reindrifta.

Boazodolliin lea vuoigatvuohta cegget barttaid, áiddiid ja rusttegiid mat leat dárbbašlaččat boazodoalu atnui.

Gjeterhytter

Reindriftsutøvere har rett til å føre opp nødvendige hytter til bruk i reindrifta. Dette står i reindriftslovens § 21 og i grensereinbeitelovens § 27. Reindriftsutøvere eller reinbeitedistrikt/samebyer som skal søke om oppføring av gjeterhytte må bruke Landbruksdirektoratets søknadsskjema.

Behandling av søknader

Statsforvalteren sender søknaden på høring til berørte instanser, og forbereder saken for behandling i Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet fatter det endelige vedtaket etter delegeringsfullmakt fra Reindriftsstyret.

Reindriftsstyret har i sak 77/2014 fastsatt hvilke momenter Landbruksdirektoratet skal legge til grunn ved behandling av gjeterhyttesøknader hvor søker ikke er siidaandelsinnehaver/siida/distrikt. I grunnlagsdokumentet kan du lese mer om dette.

Hvis en gjeterhytte skal oppføres i et verneområde, må oppføringen også godkjennes av vernemyndigheten. Gjeterhytter over 15 kvadratmeter må byggesaksbehandles etter plan- og bygningsloven.

Guođohanbarttat

Boazodolliin lea vuoigatvuohta cegget dárbbašlaš barttaid boazodoalu atnui. Dat nannejuvvo boazodoallolága § 21:s ja rádjaboazoguohtunlága § 27:s. Boazodoallit dahje orohagat/čearut, mat áigot ohcat lobi cegget guođohanbartta, fertejit geavahit Eanandoallodirektoráhta ohcanskovi.

Ohcamušaid gieđahallan

Fylkkamánni sádde ohcamuša gulaskuddamii guoskevaš instánssaide, ja válmmašta ášši Eanandoallodirektoráhta gieđahallamii. Eanandoallodirektoráhtta dahká loahpalaš mearrádusa Boazodoallostivrra delegerenfápmudusa mielde.

Boazodoallostivra lea áššis 77/2014 mearridan makkár momeanttaid Eanandoallodirektoráhtta galgá atnit vuođđun gieđahaladettiin guođohanbartaohcamušaid, main ohcci ii leat siidaoasseeaiggát/siida/orohat. Vuođđodokumeanttas sáhtát lohkat eambbo dan birra.

Juos guođohanbarta galgá ceggejuvvot suodjalanguvlui, de fertejit suodjalaneiseválddit maiddái dohkkehit ceggema. Guođohanbarttat mat leat badjel 15 njealjehasmehtera fertejit gieđahallojuvvot huksenáššin plána- ja huksenlága mielde.


Reingjerder og anlegg

Reindriftsutøvere har rett til å føre opp gjerder og andre anlegg som er nødvendig i reindrifta (reindriftslovens § 24). Gjerder og anlegg må ikke plasseres slik at de virker unødig skjemmende eller er til vesentlig skade eller ulempe for grunneieren eller for andre rettmessige interesser.

Gjerder og anlegg som skal stå utover en sesong, må godkjennes av Landbruks- og matdepartementet.

Behandling av søknader

Statsforvalteren sender søknaden på høring til berørte instanser, og forbereder saken før denne sendes til Landbruksdirektoratet som sekretariat for Reindriftsstyret. Reindriftsstyret gir sin anbefaling, før saken sendes videre til departementet for endelig avgjørelse. Det finnes ikke egne standard søknadsskjemaer for gjerder og anlegg.

Gjerder og anlegg som skal føres opp i et verneområde, må også godkjennes av vernemyndigheten. Gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftslovens § 24 er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Boazoáiddit ja rusttegat

Boazodolliin lea vuoigatvuohta cegget áiddiid, gárddiid ja eará rusttegiid, mat leat dárbbašlaččat boazodoalus (boazodoallolága § 24). Áiddit ja rusttegat eai galgga biddjojuvvot nu ahte šaddet dárbbašmeahttun fastin dahje mearkkašahtti vahágin dahje hehttehussan eananeaiggádii dahje eará vuoigatvuođalaččaid beroštumiide.

Áiddiid ja rusttegiid, mat galget čuožžut guhkit go ovtta áigodaga, ferte Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta dohkkehit.

Ohcamušaid gieđahallan

Fylkkamánni sádde ohcamuša gulaskuddamii guoskevaš instánssaide, ja válmmašta ášši ovdalgo dat sáddejuvvo Eanadoallodirektoráhttii, mii lea Boazodallostivrra čállingoddi. Boazodoallostivra addá iežas rávvaga, ovdalgo ášši sáddejuvvo viidáseappot departementii loahpalaš mearrideapmái. Ii leat sierra standárda ohcanskoviide áiddiid ja rusttegiid várás.

Áiddiid ja rusttegiid, mat galget ceggejuvvot gáhttenguvlui, galget maiddái suodjalaneiseválddit dohkkehit. Áiddit ja rusttegat mat leat dohkkehuvvon boazodoallolága § 24 mielde, leat čuldojuvvon eret huksenáššegieđahallamis plána- ja huksenlága mielde. 


Tilskudd til reindriftsanlegg

Siidaandel eller reinbeitedistrikt kan søke reindriftens utviklingsfond (RUF) om tilskudd til nye anlegg, utvidelser eller større ombygginger av eksisterende anlegg. Reindriftsanlegg betyr slakteanlegg og andre permanente gjerder og anlegg. Det er krav om at reindriftsanlegget må være beskrevet i godkjente bruksregler og distriktsplan. Det gis ikke tilskudd til anlegg som er påbegynt før søknaden fremmes. Nærmere krav til søknad framgår av forskrift for reindriftens utviklingsfond, kapittel 4.

Doarjja boazodoallorusttegiidda

Siidaoassi dahje orohat sáhttá ohcat boazodoalu ovdánahttinfoanddas (BOF) doarjaga ođđa rusttegiidda, ja dálá rusttegiid viiddideapmái ja ođasmahttimii. Boazodoallorusttegat mearkkašit njuovvanrusttegiid ja eará bissovaš áiddiid, gárddiid ja rusttegiid. Gáibiduvvo ahte boazodoallorusttet ferte leat válddahuvvon dohkkehuvvon geavahannjuolggadusain ja orohatplánas. Doarjja ii addojuvvo rusttegiidda maid huksen lea álggahuvvon ovdalgo ohcamuš ovddiduvvo. Dárkilet gáibádusat ohcamuššii bohtet ovdan láhkaásahusas boazodoalu ovdánahttinfoandda hárrái, kapihtal 4.