Oppdaterte digitale reindriftskart klar

Skjermdump av kart med reinbeiteområder i Troms og Finnmark
I karttjenesten kan blant annet de ulike reinbeitedistriktene merkes.

Reindriftsnæringen har i lang tid etterlyst bedre kart som viser hvordan beiteområdene brukes. Nå kan en digital tjeneste tas i bruk.

Publisert 10.11.2023

− Vi forventer at oppdaterte og mer nøyaktige arealbrukskart vil bli et viktig verktøy for reindriftsnæringen. Men også offentlige myndigheter, arealplanleggere og andre interesserte vil ha stor nytte av kartene, sier Håvard Alexander Hagen som er tjenesteansvarlig for reindriftens arealbrukskart i Landbruksdirektoratet.

Fra papir til skjerm

− Kartene har tradisjonelt vært tegnet på papir. Reinbeitedistriktene har tegnet inn beitebruk, oppsamlingsområder, beitehager, flytt- og trekkleier, samt gjerder og anlegg. I tillegg viser kartene de administrative grensene.

Fremover vil reinbeitedistriktene bruke en digital ajourholdstjeneste der distriktene selv oppdaterer sin arealbruk. Distriktene skal utnevne en ajourholdsansvarlig som får ansvar for selve inntegningen på vegne av reinbeitedistriktet, forklarer Hagen.

Dette er omfattende informasjon som nå blir lettere tilgjengelig og mer brukervennlig også i de nordligste områdene.

Får opplæring

Mange distrikter har allerede fått opplæring og begynt å ta i bruk de nye kartene. De første kursene ble gjennomført vinteren 2022/2023 og tilbakemeldingene er gode, sier Anne Randa, ansvarlig for arealbrukskartene hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Det gjenstår ennå opplæring for noen distrikter i Troms og Finnmark. Det vil derfor fortløpende komme oppdateringer i kartet etter hvert som flere distrikter får brukertilgang.

Kartet finner du her på kilden.nibio.no