Melding om reindrift (MOR) og søknad om tilskudd | Boazodoallodieđáhus (MOR) ja doarjjaohcamuš

Hvert år skal leder av en siidaandel gi melding om reindrift til Statsforvalteren. Meldingen skal inneholde opplysninger om tilganger og avganger av rein, hvem som er medlem i siidaandelen, og hvor mange rein hver eier.   

Meldingen danner grunnlaget for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, og for rovvilterstatningen.

 

Melding om reindrift (MOR)

Utfyllende informasjon om ordningen finner du på landbruksdirektorates nettside:

Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet

 


Erstatning for tap til rovvilt

 

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:  

Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet 

 


Tilskudd til siidaandeler

Utfyllende informasjon om ordningen, og innlogging til den digitale løsningen finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:

Tilskudd til siidaandeler og reinlag - Landbruksdirektoratet

 

Tilskudd til reinbeitedistrikt

 

Utfyllende informasjon om ordningen, og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - Landbruksdirektoratet Våre adresser

Postadresse:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

E-post sftfpost@statsforvalteren.no

Sender du brev eller e-post til oss er det viktig at du merker alle papirark / din e-post med din siidaandelskode

Les mer om hvordan du kan kontakte oss her.