Melding om reindrift (MOR) og søknad om tilskudd | Boazodoallodieđáhus (MOR) ja doarjjaohcamuš

Hvert år skal leder av en siidaandel gi melding om reindrift til Statsforvalteren. Meldingen skal inneholde opplysninger om tilganger og avganger av rein, hvem som er medlem i siidaandelen, og hvor mange rein hver eier.   

Meldingen danner grunnlaget for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, og for rovvilterstatningen.

 

Melding om reindrift (MOR)

Fristen for å levere melding om reindrift er normalt 10. april hvert år. I år er fristen 11. april 2023. Leder(e) av siidaandelen er ansvarlig for å levere meldingen, og skal for driftsåret 2022 - 2023 rapportere om driften som har vært i perioden 1. april 2022 - 31. mars 2023. 

 • Meldingen kan leveres både digitalt og på papir
 • Papirskjema sendes til Statsforvalteren

Utfyllende informasjon, og innlogging til den digitale løsningen finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:

Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet

 


Erstatning for tap til rovvilt

Leder(e) av en siidaandel kan søke om erstatning for tap og følgekostnader hvis tamrein blir drept eller skadet av fredet rovvilt. Fristen for å søke er normalt 15. april hvert år.  

 • Søknad om erstatning kan ikke leveres digitalt
 • Papirskjema / søknaden sendes til Statsforvalteren 
 • Melding om reindrift må være godkjent før søknaden kan behandles
 • Opplysninger i meldingen om tap til rovvilt danner grunnlaget for behandling av søknaden
 • Statsforvalterens miljøavdeling behandler søknaden til høsten

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:  

Melding om reindrift - Landbruksdirektoratet 

 


Tilskudd til siidaandeler

Leder(e) av en siidaandel kan søke om tilskudd til siidaandelen. Fristen for å søke er 31. mai 2023

 • Søknad om tilskudd til siidaandelen kan leveres både digitalt og på papir
 • En forutsetning for å kunne søke digitalt er at meldingen er levert digitalt 
 • Melding om reindrift må være levert og godkjent før søknaden kan behandles
 • Papirskjema sendes til Statsforvalteren

Utfyllende informasjon om ordningen, og innlogging til den digitale løsningen finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:

Tilskudd til siidaandeler og reinlag - Landbruksdirektoratet

 

Tilskudd til reinbeitedistrikt

Reinbeitedistriktet kan søke om tilskudd for det avsluttede driftsåret. Fristen for å søke er 15. juli 2023

 • Søknad om tilskudd til reinbeitedistriktet kan ikke leveres digitalt
 • Papirskjema / søknaden sendes til Statsforvalteren
 • Statsforvalterens reindriftsavdeling behandler søknaden til høsten

Utfyllende informasjon om ordningen, og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - Landbruksdirektoratet Våre adresser

Postadresse:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

E-post sftfpost@statsforvalteren.no

Sender du brev eller e-post til oss er det viktig at du merker alle papirark / din e-post med din siidaandelskode

Les mer om hvordan du kan kontakte oss her.