Styrkede driftsresultater i 2020

De endelige KOSTRA-tallene for 2020 viser at de fleste kommunene i fylket har styrket økonomien sin det siste året.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.09.2021

Driftsresultatet i fylket endte siste år på 2,4 % av inntektene. Dette var klart bedre enn fjoråret og kun tre kommuner i fylket hadde svakere resultater enn året før. Også kommunenes disposisjonsfond har styrket seg siste år, mens gjeldsnivået i fylket fortsatt er på et høyt nivå sammenliknet med landet for øvrig.

De gode resultatene nasjonalt, og i fylket, kan blant annet forklares med store utbetalinger fra Havbruksfondet og reduserte pensjonskostnader.

Regnskapstallene i 2020 må imidlertid tolkes med varsomhet på grunn av koronasituasjonen som blant annet har medført at det er inntektsført øremerkede tilskudd i 2020 hvor utgiftene først kommer i 2021.

 

Status ROBEK

Pr. i dag har fylket to kommuner i ROBEK, det er Karasjok som ble meldt inn i 2019 og Porsanger som ble meldt inn i 2020.

Kåfjord har et udekket underskudd fra 2019 som må dekkes i 2021 for å unngå ROBEK-innmelding.

Gamvik har ubalanse i økonomiplanen for 2021-2024, og innmelding i ROBEK er til vurdering.

 

Folketallsutviklingen 1. halvår 2021

Folketallet i fylket gikk ned første halvår, fra 242 168 ved årets start til 241 680 ved utgangen av andre kvartal. I 1. kvartal var det en svak vekst på 112 innbyggere, mens det i 2. kvartal var en reduksjon på 600 innbyggere.

------------

Statsforvalteren har utarbeidet en kort rapport som viser utvikling i noen sentrale økonomiske indikatorer samt utvikling i folketallet i første halvår 2021. Rapporten finner du her.