Søknad om revidert utslippstillatelse for Tromsø tettbebyggelse

Høringsfrist:
2. januar 2023

Utslippene av renset avløpsvann fra Tromsø tettbebyggelse øker, og kommunens utslippstillatelse skal revideres.

Publisert 09.11.2022

Renseanleggene for Tromsø tettbebyggelse mottar stadig mer avløpsvann som skal renses før det slippes ut til resipient (Tromsøysundet og Sandnessundet). Utslippstillatelsen skal derfor revideres. Av større endringer nevnes at Hamna RA tas inn i tillatelsen, og at avløpsvann fra strekningen Kaldfjorden til Storelva skal overføres til et utbygget Langnes RA.

Relevante dokumenter

Tilbakemelding i forbindelse med revisjon av utslippstillatelsen for anlegg etter avløpsforskriftens kapittel 14

Vedlegg 1 - Notat spillvannsproduksjon.PDF.pdf

Vedlegg 2 - Tilbakemelding til SSB, tettbebyggelser

Vedlegg 3 - Data for avløpsrenseanlegg

Vedlegg 4 - Primærrens 10 år etter Norsk vann rapport B24

Hovedrapport_Resipientundersøkelse Tromsø kommune 2020-2021

Høringsfrist:
2. januar 2023

Kontaktpersoner