Søknad om endring av utslippstillatelse for Mettevolltunnelen

Høringsfrist:
22. august 2022

Nye Veier AS har søkt Statsforvalteren om endring av utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider ved bygging av Mettevolltunnelen.  Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 22. august.

Publisert 11.07.2022

Mettvolltunnelen var planlagt drevet en veg - fra vest mot øst med utslipp av tunnelvann direkte i Oksfjordvatnet på ca. 50 meters dyp. Tunneldrivingen har blitt sterkt forsinket i oppstarten grunnet dårlig fjell og hensyn til rasfare. Det er derfor besluttet å forsere fremdrift ved å også drive tunnel fra Mettevoll øst. Planlagt oppstart er satt til september 2022.

 

Nye Veier AS har sett på flere alternativet for utslipp (se figur 1 i søknaden), men ut fra vurderinger søkes det om tillatelse til å slippe ut tunnelvann fra Mettevoll øst via ledning til Eidelva (se punkt 2.5 i søknad). Det søkes om en grense for utslipp av suspendert stoff på 50 mg/l.

Søknad og vedlegg

Søknad

Gjeldende tillatelse

Tidligere dokumenter i forbindelse med søknad om utslipp fra Mettevolltunnelen kan lastes ned fra nettsiden vår: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/horinger/2021/11/soknad-om-utslipp-fra-mettevolltunnelen/

Tillatelse etter forurensningsloven

Vanlig forurensing fra midlertidige anleggsarbeider er tillatt etter bestemmelsene i forurensningsloven. En del anleggsarbeider, som tunnelarbeider eller utfylling i sjø- og vassdrag, kan medføre så stor belastning på miljøet at det er vurdert å ikke være "vanlig forurensning". Også arbeider som har lengre varighet enn 2 - 3 år vil kreve særskilt tillatelse.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for midlertidige anleggsarbeider. 

Nye Veier AS har tidligere fått tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeider for Mettevolltunnelen, men da med utslipp til Okfjordvannet med påhugg fra vest.  Det er denne tillatelsen det søkes endring av. Støy, støv og innhold i utslipp er allerede håndtert i gjeldende tillatelse.

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 22. august 2022.

Høringsfrist:
22. august 2022

Kontaktpersoner