Søknad om utfylling i sjø ved Selneset i Torsken

Høringsfrist:
30. november 2020

Torsken Eiendom AS søker om tillatelse til utfylling i sjø. Formålet med tiltaket er å etablere landareal som skal brukes til oppstilling av campingvogner/bobiler og bygging av nytt hotell.

Alle som ønsker kan gi innspill i saken innen 30. november 2020.

Publisert 09.11.2020

Bakgrunn for tiltaket

Det søkes om å fylle ut i sjø over et areal på 5160 mmed 20 000 m3 sprengstein.

Torsken Eiendom AS har søkt Senja kommune om dispensasjonssøknad for tiltaket etter plan- og bygningsloven. Saken er til behandling i kommunen.

Miljøtilstand og mulige miljøkonsekvenser av anleggsarbeidet

Miljøundersøkelser av sjøbunnen i utfyllingsområdet viser at miljøtilstanden hovedsakelig er god, men det er påvist TBT i sedimentene tilsvarende tilstandsklasse fem i forhold til effektbaserte grenseverdier. Sedimentene i utfyllingsområdet er grovkornet, og det er liten fare for stor spredning av forurensede sedimenter.

Utfylling med sprengstein i sjø medfører en fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen. Tiltaket kan også medføre en viss fare for nedslamming av nærliggende sjøområder og noe støy i anleggsfasen.

Les søknaden

Søknaden med vedlegg kan lastes ned her.

Send dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 30. november 2020.

Uttalelse sendes til fmtfpost@fylkesmannen.no

eller i brev til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2020/9901 oppgis.

Høringsfrist:
30. november 2020