Søknad om utfylling i sjø ved Klubben næringspark, Senja

Høringsfrist:
6. november 2020

Søker er TPI AS. Hensikten med utfyllinga er landvinning for å etablere industriområde.

 

Publisert 09.10.2020

Utfyllinga det søkes om omfatter et 21 500 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med 175 000 m3 sprengstein.  

Senja kommune har gitt dispensasjon for denne utfyllinga fra gjeldende reguleringsplan.

Miljøkonsekvenser
Miljøundersøkelser av sjøbunnen i utfyllingsområdet viser at miljøtilstanden er god (tilstandsklasse I). Tiltaket vil derfor ikke innebære spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan imidlertid føre til fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen. Det planlagte tiltaket kan i anleggsfasen også føre til en viss nedslamming av nærliggende sjøområder, samt noe støy.

Søknaden
Her finner du søknaden med vedlegg.

Send inn dine innspill
Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 6. november 2020.

Uttalelse sendes til fmtfpost@fylkesmannen.no

eller i brev til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2020/8933 oppgis.

Høringsfrist:
6. november 2020

Kontaktpersoner