Arbeid med implementering av CRPD FN-konvensjonen i Troms og Finnmark 2023-2025

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre menneskerettighetene slik at alle kan delta i samfunnet.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deltatt i et pilotprosjekt for implementering av CRPD i  perioden 2020-2022.

Tre kommuner i Troms og Finnmark har deltatt, sammen med kommuner fra Rogaland, Oslo og Viken, og Trøndelag. Prosjektets formål har vært å øke kunnskapen i kommunene om FN konvensjonen gjennom i første omgang å utvikle og ta i bruk informasjons- og opplæringsmateriell.

Dette har resultert i en digital veileder for implementering av CRPD, med ansatte i kommunene som målgruppe: CRPD-  Veiledning til FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne | Bufdir 

Veilederen består av både filmer, case og presentasjoner som er tilgjengelig for fri benyttelse av alle. Se lenken på høyre side: ressurser i arbeidet.

Fra 2023 har Bufdir videreført arbeidet for å øke kunnskapen om og gjennomføringen av CRPD i alle kommuner. Dette arbeidet er organisert som et prosjekt fra 2023 til 2025, og vil omhandle informasjon og opplærings-aktiviteter både via webinar og fysiske samlinger.

Målene med dette arbeidet er:

  • Personer med nedsatt funksjonsevne blir likestilt i kommunene
  • Kommunene har økt kunnskap om det konkrete innholdet i CRPD konvensjonen og hvordan de kan bruke denne i sitt arbeid.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne får oppfylt rettighetene de har krav på i kommunen der de bor fordi CRPD konvensjonen blir en selvfølgelig del av vurderingene i kommunen.
  • Færre klager på vedtak til kommuner og statsforvaltere fordi vedtakene er riktige, og har god kvalitet.

Prosjektet har høy politisk prioritet og er viktig fordi vi i dag vet at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er likestilte på mange samfunnsområder. Mer kunnskap om menneskerettighetene i kommunene vil føre til økt likestilling og bedre tjenester for den enkelte.

Organiseringen av dette arbeidet i Trøndelag starter med at kommunene etablerer kontaktpersoner som inviteres til et informasjonswebinar, hvor videre opplæring, aktivitet og informasjonsdeling koordineres av statsforvalteren.