Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer

Virker alt håpløst? Er det vanskelig å leve? / Orru go váttis eallit? 
Søk krisehjelp.


Publisert 20.06.2023, Sist endret 27.06.2023

Går sammen for å bli bedre

«Bedre i lag» er et satsningsområde for å øke kvaliteten på samhandling innen psykisk helse og rusfeltet. Gjennom 4 samlinger i Troms er det blitt jobbet med lokale utfordringer og tiltak knyttet til samhandling.


Publisert 05.05.2023

Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

Utvalgte resultater fra den årlige kartleggingen, "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" er nå publisert i Ressursportal.no. 


Publisert 20.03.2023

Bedre i lag - En samhandlingsarena i psykisk helse og rusfeltet

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner, brukermiljø, spesialisthelsetjeneste og NAV i Troms og Ofoten (UNNs lokalsykehusområde) til mobilisering for samhandling mellom tjenester og tjenestenivå innen psykisk helse og rus i Troms.


Publisert 02.09.2020

Rus og psykisk helseforum 2020 - avlyst

Rus- og psykisk helseforum skulle etter planen avholdes i Alta 3. og 4. november. På grunn av den pågående koronapandemien, avlyser vi møtet.


Publisert 17.03.2020

Ny veileder om rus- og psykiske lidelser og koronavirus

Helsedirektoratet har kommet med en veileder med anbefalinger om ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene under koronasituasjonen.