Kommunalt barnevern

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernet i kommunen. Dette vil blant annet si at vi behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og vi tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven. 

Statsforvalteren har også et råd og veiledningsansvar overfor barneverntjenesten. 

 

Statsforvalterens tilsyn med kommunal barneverntjeneste

Statsforvalteren vurderer selv om det er grunn til å undersøke hvordan barneverntjenesten har håndtert en sak, og hvordan en slik undersøkelse i så fall skal gjennomføres. Statsforvalteren har rett til innsyn i alle opplysningene hos barneverntjenesten.

Når vi mottar en henvendelse vurderer vi innholdet i den og hvordan vi skal følge den opp. Noen ganger oppretter vi tilsynssak. Da undersøker vi om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven i enkeltsaker. Andre ganger følger vi opp saken gjennnom systemtilsyn med kommunen. Den som sender en henvendelse eller klage, skal alltid få tilbakemelding fra oss. 

Klage på vedtak

Vi er også klageinstans for flere typer enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Det kan for eksempel være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket eller ettervernet de ønsker. Klager skal først sendes til barneverntjenesten. Dersom klager ikke får medhold hos barneverntjenesten, så skal barneverntjenesten sende klagen videre til Statsforvalteren for klagebehandling. 

Kontakte oss?

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på saksbehandlingen til barneverntjenesten, så finner du vår kontaktinformasjon i boksen til høyre på denne siden. Vennligst ikke send sensitive opplysninger på e-post. 

Er du bekymret for et barn?

Da kan du kontakt barneverntjenesten i den kommunen barnet oppholder seg. Utenfor vanlig arbeidstid kan du kontakte barnevernvakten. Kontaktinformasjon finner du i lenke til høyre på denne siden. 


Publisert 16.06.2022

Ny veileder for internkontroll i barneverntjenesten

Etter endringene i bestemmelsene om internkontroll og kommuneloven, har Bufdir utarbeidet en veileder om lovkravene i dette arbeidet for kommunens barneverntjeneste. Veilederen gir også råd om hvordan kommunene kan arbeide med internkontroll på barnevernsområdet.