Skjema Tema Beskrivelse
K
Klage på helsehjelp Helse, omsorg og sosialtjenester Du kan klage til Statsforvalteren hvis du ikke er fornøgd med helsehjelpen du har fått. Du kan også klage på manglende helsehjelp, eller hvis du mener at du har rettigheter som ikke er oppfylt. Når du bruker dette skjemaet, vil vi få de opplysningene vi trenger fra deg for å kunne vurdere klagen din.
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse, omsorg og sosialtjenester Papirskjema i pdf-format
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse, omsorg og sosialtjenester Papirskjema i Word-format
Klagesaker etter sosialtjenesteloven Helse, omsorg og sosialtjenester Informasjonsskriv med skjema
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtjenester Kommuner (gjerne i samarbeid med andre) kan søke om tilskudd til kommunalt rusarbeid. Målet med tilskuddet er at kommunen utvikler tilbud som gir personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende bedre livskvalitet, mestring og muligheter for et aktivt og meningsfullt liv. Tiltakene kan være innenfor forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.
Kommunalt rusarbeid, overgangsordning Helse, omsorg og sosialtjenester Overgangsordningen er laget for at kommuner og bydeler som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, skal kunne fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år. Tilskuddet skal gå til stillinger som bidrar til å styrke det kommunale rusarbeidet. Tilskuddet var en del av opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Kommuner og bydeler som kommer inn under overgangsordningen, skal bruke dette skjemaet til å søke og/eller rapportere på tilskudd.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og tilgjengelighet til de sosiale tjenestene Helse, omsorg og sosialtjenester For kommuner som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personer under 30 år og på tilgjengelighet til de sosiale tjenestene i Nav.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
T
Tvang kapittel 9: Signeringsprotokoll veiledning og trening Helse, omsorg og sosialtjenester Signeringsprotokoll for mottatt veiledning og trening (Word-dokument).
Tvang kapittel 9: skjema for deltakelse, veiledning og opptrening Helse, omsorg og sosialtjenester (Excel-dokument).
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Helse, omsorg og sosialtjenester Før det kan gis helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen fatte vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukes av helsepersonell som skal orientere statsforvalteren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krever innlogging via ID-porten.