Skjema Tema Beskrivelse
K
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (pdf-format) Helse, omsorg og sosialtjenester Papirskjema i pdf-format
Klagesaker etter lov om pasient- og brukerrettigheter etter vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (Word-format) Helse, omsorg og sosialtjenester Papirskjema i Word-format
Klagesaker etter sosialtjenesteloven Helse, omsorg og sosialtjenester Informasjonsskriv med skjema
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtjenester Kommuner og bydeler kan søke om tilskudd for å bedre livskvaliteten til personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende gjennom å styrke det kommunale tilbudet til målgruppen. Tilskuddet skal også bidra til økt brukermedvirkning og samarbeid mellom kommunen, andre offentlige tjenester og sivilsamfunnet.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og ivaretakelse av barn og unge under pandemien Helse, omsorg og sosialtjenester For kommuner som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personer under 30 år som mottar økonomisk sosialhjelp, og tilrettelegging for å ivareta barn og unge under pandemien.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
T
Tvang kapittel 9: Signeringsprotokoll veiledning og trening Helse, omsorg og sosialtjenester Signeringsprotokoll for mottatt veiledning og trening (Word-dokument).
Tvang kapittel 9: skjema for deltakelse, veiledning og opptrening Helse, omsorg og sosialtjenester (Excel-dokument).
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Helse, omsorg og sosialtjenester Før det kan gis helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen fatte vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukes av helsepersonell som skal orientere statsforvalteren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krever innlogging via ID-porten.