Skjema Tema Beskrivelse
A
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 1 Miljø og klima Skjema for årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken. (Word-format)
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 2 Miljø og klima Vedlegg til skjema for årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken. (Excel-fil)
Avfall - årlig rapportering for avfallsanlegg - del 3 Miljø og klima Veileder til årsrapportering om sortering og omlasting av avfall, ref. krav i tillatelser. Gjelder anlegg i Oslo og Viken (PDF-fil).
Avfall, årlig rapportering for deponier Miljø og klima For industrideponier og avfallsdeponier som skal levere årlig rapportering til Miljødirektoratet og Statsforvalteren.
Avløp - årlig rapportering Miljø og klima Skjema for årsrapportering om avløp, ref. krav i tillatelser.
E
Elvefiske Miljø og klima For elveeierlag som skal rapportere om fangst i elv.
F
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskudd som skal medvirke til å legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk, samt å legge til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forurensning, akutt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Kommuner og bedrifter (skadevolder) som skal varsle om akutte utslipp fra avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forurensningsforskriften der utslippet har miljømessig betydning.
Forurensning, planlagt utslipp av avløpsvann Miljø og klima Kommuner eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslipp av avløpsvann. Skjemaet kan også brukes til oppfølgende meldinger.
Forurensning, årlig rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om egenkontroll. Egenkontrollen omfatter alle utslipp som har betydning for miljøet.
Forurensningsloven - informasjon og søknader Miljø og klima Her får du generell veiledning om hvilke krav som stilles til innholdet i en søknad om tillatelse etter forurensningsloven.
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjoner, bedrifter, kommuner og private kan søke om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfoldet i vassdrag.
M
Meldeskjema kap 24 asfaltverk Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 24: Forurensninger fra asfaltverk (Word-format).
Meldeskjema kap 26 fiskeforedlingsbedrifter Miljø og klima Gjelder for virksomheter etter kapittel 26 - Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter
Meldeskjema kap 27 mellomstore forbrenningsanlegg Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 27: Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg (Word-format).
Meldeskjema kap 28 kjemisk elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra anlegg for kjemisk/ elektrolytisk overflatebehandling (Word-fil).
Meldeskjema kap 29 mekanisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner inkludert skipsverft (Word-format).
Meldeskjema kap 30 pukkverk Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 30: Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel (Pukkverk). Word-format.
Meldeskjema kap 33 betongproduksjon Miljø og klima Gjelder for virksomhet etter forurensningsforskriftens kapittel 33: Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer (Word-format).
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søke om å drive motorferdsel i et vernet område. Du må oppgi formålet med ferdselen.
Mudring, dumping og utfylling i sjø Miljø og klima Papirskjema
P
Prioriterte kulturlandskapsområder Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner og kommuner og institusjoner kan søke om forvaltningstiltak i verdifulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må være registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truete arter Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan søke om støtte til tiltak for å ta vare på truete arter og priorierte arter.
R
Rovvilt, akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader Miljø og klima Husdyreiere og tamreineiere kan søke om støtte til akutte tiltak mot rovviltskader. Søknaden må på forhånd være avtalt med Statsforvalteren.
Rovvilt, erstatning for sau drept av fredet rovvilt Miljø og klima I tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeieren søke om erstatning.
Rovvilt, forebyggende tiltak mot rovviltskader Miljø og klima Husdyreiere og tamreineiere kan søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader. Tiltaket forventes å ha direkte tapsreduserende effekt.
Rovvilt, konfliktdempende tiltak Miljø og klima Kommuner, organisasjoner og andre kan søke om støtte til tiltak i lokalsamfunn som berøres av rovvilt, særlig bjørn og ulv. Målet er at tiltaket skal gjøre lokalsamfunnet bedre i stand til å håndtere konflikter som disse artene kan skape. Tiltakene skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning.
S
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskere som skal registrere fiske med faststående redskap etter laks, sjøørret og sjørøye.
U
Utvalgte naturtyper Miljø og klima Organisasjoner, bedrifter, kommuner og private kan søke om støtte til tiltak for trua og utvalgte naturtyper.
V
Vilttiltak Miljø og klima Grunneiere, privatpersoner, kommuner, bedrifter og frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, informasjonstiltak osv. Skjemaet tilhører Miljødirektoratet. Statsforvalteren behandler søknadene som gjelder ikke-jaktbare arter.