Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling.

Publisert 18.12.2018, Sist endret 08.11.2021

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid. 

Nyheter


Publisert 01.02.2024

Ni felte ulver innenfor ulvesonen i Akershus i 2024

Under lisensfellingen innenfor ulvesonen i 2024 ble det felt totalt ni ulver i Akershus. En av ulvene kom fra et annet revir enn de to som var vedtatt felt.


Publisert 26.01.2024, Sist endret 15.02.2024

Kvotejakt på gaupe i 2024

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar. Fra jaktstart er kvoten satt til 18 dyr, hvorav seks voksne hunndyr, fordelt på fire jaktområder. Det er åpnet for kvotefri jakt i jaktområde 5. Familiegrupper er unntatt kvoten de tre første ukene av jakten. I rovviltregion 4 er det ikke åpnet for gaupejakt i 2024.  


Publisert 22.12.2023, Sist endret 02.01.2024

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024. Departementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling i det helnorske reviret Rafjellet, samt på norsk side i de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. 


Publisert 27.11.2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2023 / 2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2023 og varer til 31. mai 2024 eller til kvotene er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Viken. 


Publisert 18.08.2023

Lisensfelling av jerv fra 20. august

Lisensfelling av jerv startet 20. august. For region 2 er kvoten på to jerv (felles for hele regionen) og for region 4 er kvoten på én jerv (utenfor ulvesonen). 


Publisert 27.01.2023

Kvotejakt på gaupe i 2023

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 startet 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. Kvotejakten ble avsluttet 23. februar som følge av fylt kvote. Oversikt over felte gauper finner du nederst på denne siden. 


Publisert 20.12.2022, Sist endret 04.02.2023

Lisensfelling innenfor ulvesonen i 2023

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2023. Vedtaket har vært stanset av domstolen, men i kjennelse av 3. februar ble det igjen åpnet for at lisensfelling kan gjennomføres. 


Publisert 28.11.2022

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2022 / 2023

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2022 og varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Viken. 


Publisert 19.08.2022, Sist endret 24.10.2022

Lisensfelling av jerv fra 20. august

Lisensfelling av jerv startet 20. august. For region 2 er kvoten på to jerv (felles for hele regionen) og for region 4 er kvoten på én jerv (utenfor ulvesonen. 


Publisert 11.02.2022

Det åpnes for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen fra 12. februar

Etter kjennelse i Borgarting lagmannsrett den 11. februar åpnes det for lisensfelling av inntil 28 ulv innenfor ulvesona. Statsforvalteren åpner for lisensfelling fra og med lørdag 12. februar kl. 08.00. Jaktområder, kvoter og vilkår finner du her. 


Telefonsvarer for kvoter under lisensfelling/kvotejakt:

Rovviltregion 2

  • 32 26 67 00

Rovviltregion 4

  • 95 45 21 01

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: 

sfovrovviltberedskap@statsforvalteren.no og sfovpost@statsforvalteren.no