Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024. Departementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling i det helnorske reviret Rafjellet, samt på norsk side i de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. 

Publisert 22.12.2023, Sist endret 02.01.2024

Rafjellet ligger i Innlandet, mens Fjornshöjden og Rømskog er grenserevirer delt med Sverige og ligger i Viken på norsk side. Det er ikke vedtatt lisensfelling på svensk side av grensen. Lisensfellingsperioden er fra 1. januar til 15. februar. Det er Statsforvalteren i Innlandet som administrerer lisensfellingen av det helnorske reviret Rafjellet, mens Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerer lisensfellingen på norsk side i grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. Statsforvalteren fastsetter også geografisk avgrensing av fellingsområder for de enkelte revirene, og vi har dialog med både lokale jegere og Statens naturoppsyn om dette. 

Både rovviltnemndenes og Klima- og miljødepartementets vedtak kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. Det er dokumentert en ny lederhann i Rømskog-reviret. Departementets vurdering av dette kan også lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Statsforvalteren er gitt myndighet til å endre kvoten, lisensfellingsområdet, lisensfellingsperioden eller å stanse lisensfelling dersom det skulle oppstå behov for det. 

Kvote

Basert på oppdatert informasjon om revirene ble det satt en kvote på 6 ulver i Fjornshöjden og 2 ulver i Rømskog-reviret fra lisensfellingstart. Den 7. januar ble kvoten for Fjornshöjden økt til 7 ulver. Kvoten kan endres dersom det viser seg å være flere ulv i revirene. 

Lisensfellingsområde for Rømskog- og Fjornshöjdenrevirene

Lisensfellingsområde er oppdatert pr 19. janaur etter at to ulver er felt i Rømskog-reviret. 

Lisensfellingsområdet følger nå fylkesvei 126 fra riksgrensen og deretter fylkesvei 21 på vestsiden av Rømsjøen. Deretter Vortungsveien og Abbortjennveien over til skogsbilvei ved Grevlingkulknatten og denne videre til fylkesvei 1452. Deretter følger fellingsområde fylkesvei 1452 og 21 til Setskog, og så Måsabyveien og skogsbilvei til riksgrensen mot Sverige. Se kart.  

Kart kan også lastes ned til høyre/nederst på denne siden. Fellingsområdet vil kunne endres i løpet av fellingsperioden på bakgrunn av fellinger av ulv eller ny informasjon. 

For avgrensing av lisensfellingsområdet og kvote for Rafjellet-reviret, se Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider. 

Særlige vilkår

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe kvotetelefonen hos Statsforvalteren (tlf. 48 10 52 06) før jaktstart.

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 97 13 52 65). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste.

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. 

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Eventuell ulv med GPS-halsbånd er unntatt lisensfelling. 

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

Jeger beholder normalt skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken: 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operativ under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.